Veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING VOOR ALLE OORTELEFOONS!

Lees voorafgaand aan het gebruik deze handleiding voor een veilig en correct gebruik van oortelefoons. Bewaar handleiding en veiligheidsinformatie op een gemakkelijk bereikbare plaats om later te kunnen raadplegen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De mogelijke gevolgen van onjuist gebruik worden aangegeven door een van de twee symbolen —'WAARSCHUWING' en 'VOORZICHTIG'—, afhankelijk van de mate waarin het risico geldt en de zwaarte van de gevolgen.

WAARSCHUWING: Wanneer deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit resulteren in ernstig of fataal letsel als gevolg van onjuist handelen.
VOORZICHTIG: Wanneer deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit resulteren in letsel of schade aan eigendommen als gevolg van onjuist handelen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 1. LEES deze instructies.
 2. BEWAAR deze instructies.
 3. NEEM alle waarschuwingen in acht.
 4. VOLG alle instructies op.
 5. GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
 6. REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
 7. DICHT GEEN ventilatieopeningen AF. Zorg dat er voldoende afstand wordt gehouden voor adequate ventilatie. Installeer het product volgens de instructies van de fabrikant.
 8. Plaats het apparaat NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals vuur, radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte genereren. Plaats geen vuurbronnen in de buurt van het product.
 9. ZORG ERVOOR dat de beveiliging van de gepolariseerde stekker of randaardestekker intact blijft. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarbij er één breder is dan de andere. Een randaardestekker heeft twee pennen en een extra aardaansluiting. De breedste pen en de aardaansluiting zijn bedoeld om uw veiligheid te garanderen. Als de meegeleverde stekker niet in de contactdoos past, vraag een elektricien dan om de verouderde contactdoos te vervangen.
 10. BESCHERM het netsnoer tegen erop lopen of afknelling, vooral in de buurt van stekkers en uitgangen en op de plaats waar deze het apparaat verlaten.
 11. GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
 12. GEBRUIK het apparaat UITSLUITEND in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerde wagen, standaard, driepoot, beugel of tafel of met een meegeleverde ondersteuning. Wees bij gebruik van een wagen voorzichtig tijdens verplaatsingen van de wagen/apparaat-combinatie om letsel door omkantelen te voorkomen.

 13. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 14. Laat onderhoud altijd UITVOEREN door bevoegd servicepersoneel. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld beschadiging van netsnoer of stekker, vloeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is gevallen.
 15. STEL het apparaat NIET bloot aan druppelend en rondspattend vocht. PLAATS GEEN voorwerpen gevuld met vloeistof, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
 16. De NETSTEKKER of een koppelstuk van het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
 17. Het door het apparaat verspreide geluid mag niet meer zijn dan 70 dB(A).
 18. Apparaten van een KLASSE I-constructie moeten worden aangesloten op een WANDCONTACTDOOS met beschermende aardaansluiting.
 19. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
 20. Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.
 21. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.

WAARSCHUWING

 • Volg de instructies van de fabrikant op.
 • De accu van dit product kan exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C (140 °F) verwarmen of verbranden.
 • Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de milieu-aspecten van het afvoeren van de accu.
 • Het product mag niet worden blootgesteld aan hittebronnen, zoals direct zonlicht, vuur, enzovoort.
 • Breng GEEN ongeautoriseerde wijzigingen aan het product aan.

WAARSCHUWING: Dit product bevat een chemische stof die in de staat Californië wordt beschouwd als een stof die kankerverwekkend is en aangeboren afwijkingen en vruchtbaarheidsproblemen kan veroorzaken.

Opmerking: Vervanging van de batterij mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd onderhoudspersoneel van Shure.

VOORZICHTIG: volg de toepasselijke wetgevingen betreffende het gebruik van de mobiele telefoon en de hoofdtelefoon tijdens het rijden.

Dit product bevat magnetisch materiaal. Vraag uw huisarts of dit de werking van uw medische implantaat beïnvloed.

WAARSCHUWING
 • Als water of een vreemd voorwerp binnendringt in de binnenzijde van het apparaat, kan dat brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.
 • Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.
VOORZICHTIG
 • Demonteer of wijzig het apparaat nooit. Dit kan defecten tot gevolg hebben.
 • Stel het apparaat niet bloot aan extreme krachten en trek niet aan de kabel. Dit kan defecten tot gevolg hebben.
 • Houd de microfoon droog en stel deze niet bloot aan extreme temperaturen en vochtigheid.

WAARSCHUWING

HET BELUISTEREN VAN AUDIO OP EEN TE HOOG VOLUME KAN PERMANENTE GEHOORBESCHADIGING VEROORZAKEN. GEBRUIK EEN ZO LAAG MOGELIJK VOLUME. Langdurige blootstelling aan te hoge geluidsniveaus kan gehoorbeschadiging veroorzaken met een permanent gehoorverlies als gevolg. Volg de volgende richtlijnen, opgesteld door de Occupational Safety Health Administration (OSHA), voor de maximale blootstellingstijd aan geluidsdrukniveaus voordat gehoorbeschadiging optreedt.

90 dB SPL

gedurende 8 uur

95 dB SPL

gedurende 4 uur

100 dB SPL

gedurende 2 uur

105 dB SPL

gedurende 1 uur

110 dB SPL

gedurende een halfuur

115 dB SPL

gedurende 15 minuten

120 dB SPL

Voorkom dit volume, anders kan schade optreden

WAARSCHUWING

 • Niet gebruiken wanneer het niet kunnen horen van omgevingsgeluiden gevaar kan opleveren, zoals tijdens het rijden of fietsen en wandelen of joggen waarbij er verkeer aanwezig is en er een ongeluk kan gebeuren.
 • Houd dit product en de accessoires ervan buiten het bereik van kinderen. Hantering of het gebruik ervan door kinderen kan gevaar voor overlijden of ernstig letsel opleveren. Bevat kleine onderdelen en snoertjes die een gevaar voor verstikking of wurging kunnen vormen.
 • Stel het volumeniveau van het audioapparaat zo zacht mogelijk in en pas het volume na het aansluiten van de oortelefoon geleidelijk aan. Onverwachte blootstelling aan harde geluiden kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
 • Draai de volumeregeling net hoog genoeg om het goed te kunnen horen.
 • Het naklinken in de oren kan aangeven dat het volumeniveau te hoog is. Probeer het volume te verminderen.
 • Als u deze oortelefoon aansluit op het geluidssysteem van een vliegtuig, luister dan bij laag volumeniveau zodat luide berichten van de piloot geen ongemak veroorzaken.
 • Laat u gehoor regelmatig nakijken door een audioloog. Als u last hebt van een toename van oorsmeer, staak dan het gebruik tot een medisch deskundige uw oren heeft onderzocht.
 • Het niet gebruiken van of het niet reinigen of onderhouden van de sleeves en oorstukken van de oortelefoon volgens de instructies van de fabrikant kan het risico vergroten dat de sleeves losraken van de oorstukken en komen vast te zitten in uw oren.
 • Controleer telkens voordat u de oortelefoon inbrengt de sleeve om zeker te zijn dat deze stevig aan het oorstuk is bevestigd.
 • Als een sleeve in uw oor komt vast te zitten, roep dan professionele medische hulp in om de sleeve te verwijderen. Uw oor kan beschadigd raken als niet-professionele personen de sleeve proberen te verwijderen.
 • Probeer dit product niet te wijzigen. Anders kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.

VOORZICHTIG

 • Niet onderdompelen in water, bijvoorbeeld bij het nemen van een bad of het wassen van uw gezicht, anders kan de geluidskwaliteit afnemen of een defect optreden.
 • Niet gebruiken tijdens het slapen, omdat er dan ongelukken kunnen gebeuren.
 • Verwijder de oortelefoon in een langzame draaibeweging. Trek nooit aan het oortelefoonsnoer.
 • Stop onmiddellijk met het gebruik van de oortelefoon als deze erg hinderlijk is of irritatie, uitslag, afscheiding of een andere oncomfortabele reactie veroorzaakt.
 • Als u momenteel wordt behandeld aan uw oren, raadpleeg dan uw arts over het gebruik van dit apparaat.

Belangrijke productinformatie

Informatie voor de gebruiker

Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze ook uitstralen en kan, indien niet geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te corrigeren door een of meer van onderstaande maatregelen:

 • Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
 • Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
 • Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.

Dit apparaat voldoet aan FCC-deel 15.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor compliance, kunnen de bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licentievrijstelling van Industry Canada. Voldoet aan de eisen van de Europese richtlijnen: R&TTE richtlijn 99/5/EG, WEEE richtlijn 2002/96/EG aangevuld met 2008/34/EG, RoHS richtlijn 2002/95/EG aangevuld met 2008/35/EG. Volg de locale regelgeving voor het ontzorgen van elektronisch afval. Voldoet aan de eisen van de volgende standaardiseringen EN 300 328, EN300 422 deel 1 en deel 2, EN 301 489 deel 1 en deel 9, EN 60065. Gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kan hebben. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Opmerking: De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypen kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

Este equipo ha sido diseñado para operar con las antenas que enseguida se enlistan y para una ganancia máxima de antena de [+2.13] dBi. El uso con este equipo de antenas no incluidas en esta lista o que tengan una ganancia mayor que [+2.13] dBi quedan prohibidas. La impedancia requerida de la antena es de [50] ohms.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

 1. 經審驗合格之射頻電信終端設備,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
 2. 射頻電信終端設備之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。所謂合法通信,係指依電信法規定作業之無線電信。
 3. 輸入、製造射頻電信終端設備之公司、商號或其使用者違反本辦法規定,擅自使用或變更無線電頻率、電功率者,除依電信法規定處罰外,國家通訊傳播委員會並得撤銷其審驗合格證明。
 4. 減少電磁波影響,請妥適使用

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定:

 1. 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
 2. 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

運用に際しての注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

 1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマ  チュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
 2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、 速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混 信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談して下さい。
 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、保証書に記載の販売代 理店または購入店へお問い合わせください。代理店および販売店情報は Shure 日本語ウェブサイト http://www.shure.co.jp でもご覧いただけます。

現品表示記号について

現品表示記号は、以下のことを表しています。 この無線機器は 2.4GHz 帯の電波を使用し、変調方式は「FH-SS」方式、想定与干渉距離は 10m です。 2,400MHz~2,483.5MHz の全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

Japanese Radio Law and Japanese Telecommunications Business Law Compliance. This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law (電波法) and the Japanese Telecommunications Business Law (電気通信事業法). This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - http://www.anatel.gov.br

GEREGISTREERD BIJ TRA onder nr. ER56780/17

DEALER-nr.: 67442/17

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shure Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Milieuvriendelijk afvoeren

Oude elektrische apparaten mogen niet met het huishoudelijk restafval worden afgevoerd, maar moeten afzonderlijk worden afgevoerd. Particulieren kunnen dergelijke apparaten gratis afleveren bij een afvalbrengstation. De eigenaar van de oude apparaten dient de apparaten naar de afvalbrengstations of naar een vergelijkbaar verzamelpunt te brengen. Door slechts een geringe persoonlijke inzet te tonen, kunt u ervoor zorgen dat waardevolle grondstoffen worden hergebruikt en schadelijke stoffen op de juiste manier worden afgevoerd.

Distributeur in Paraguay: Microsystems S.R.L., Senador Long 664 c/Dr. Lilio, Asunción, Paraguay

Sound Isolating™ oortelefoons

Sound Isolating™ oortelefoons van Shure, die zijn voorzien van luidsprekers met uitgebalanceerde armaturen, leveren een gedetailleerd geluidsbeeld dat vrij is van omgevingsgeluiden. De krachtige en stijlvolle Shure SE-oortelefoons worden geleverd met een verwijderbare kabel, adapters, een duurzame draagtas en verwisselbare doppen voor een comfortabele, persoonlijke pasvorm.

Verwijderbare kabel

U kunt de kabel van de oortelefoon losmaken voor het bevestigen van optionele componenten of om de kabel te vervangen, mocht deze beschadigd raken. Om te voorkomen dat de kabel per ongeluk losraakt, heeft de connector ervan een nauwe passing. Wees uiterst voorzichtig zodat oortelefoon en connector niet beschadigd raken.

 • Gebruik geen tang of ander gereedschap.
 • Pak connector en oortelefoon zo dicht mogelijk bij de gemeenschappelijke verbinding vast.
 • Trek ze recht uit elkaar; zonder draaibeweging. De kabel heeft een klikbevestiging en geen schroefdraad.

  Opmerking: De connector komt niet los als u onder een hoek trekt.

 • Trek niet aan de kabel en oefen geen kracht uit op het oorstuk van de oortelefoon.
 • Luister of u bij het aansluiten een klikgeluid hoort.
 • Laat bij het opnieuw bevestigen van de kabel de L- en R-markeringen overeenkomen. Laat bij heldere kabels en oortelefoons de gekleurde punten (rood = rechts, blauw = links) overeenkomen.

De oortelefoon gebruiken

Sleeve kiezen

Selecteer een oortelefoon-sleeve die zorgt voor de beste pasvorm en geluidsisolatie. De sleeve moet eenvoudig in te brengen, comfortabel en eenvoudig te verwijderen zijn.

Zachte flex-sleeves: In de maten small, medium en large. Gemaakt van flexibel rubber.
Zachte schuimrubberen sleeves: Druk de schuimrubberen sleeve in tussen je vingers en breng in in het oorkanaal. Houd ongeveer 10 seconden vast terwijl het schuimrubber uitzet.
Drievoudige flens-sleeves: Indien gewenst, gebruik een schaar om de steel op de sleeve in te korten.

De oortelefoon plaatsen

Plaats de oortelefoon voorzichtig in het oor zoals een oordopje, zodat een nauwsluitende afdichting wordt gevormd.

Belangrijk: als de lage frequentieweergave (bas) onvoldoende is, vormt de oortelefoon-sleeve mogelijk geen nauwsluitende afdichting. Duw de oortelefoon voorzichtig wat dieper de gehoorgang in of probeer een andere sleeve.

Waarschuwing: duw de oortelefoon-sleeve niet voorbij de gehoorgangopening.

De pasvorm van de oortelefoon kan veel invloed hebben op de geluidskwaliteit.

Dragen van de oortelefoon

Hierna volgen enkele aanbevolen manieren waarop u de oortelefoon kunt dragen.

Draag de kabel over het oor en maak deze vast achter het hoofd om de oortelefoon beter op zijn plaats te houden bij lichamelijke activiteit.

Trek de kabel strak en voorkom slap hangende kabel door de kabel-cinch omhoog te brengen.

Sleeves wijzigen

 • Draai en trek aan de sleeve om deze van het oorstuk te verwijderen.
 • Schuif een nieuwe sleeve er zo op dat deze de krans en het oorstuk volledig bedekt.

Voorzichtig: Als de krans of enig deel van het oorstuk zichtbaar is, is de sleeve niet goed aangebracht. Vervang een sleeve als deze niet stevig op het oorstuk aangrijpt. Gebruik ten behoeve van een goede passing en prestaties uitsluitend door Shure geleverde sleeves (tenzij u gebruik maakt van aangepaste gegoten sleeves).

Bekijk de video-tutorial De sleeves van Shure-oortelefoon vervangen voor meer informatie over het dragen van de Shure-oortelefoon.

Oortelefoon verwijderen

Pak de behuizing van de oortelefoon en verwijder deze voorzichtig in een draaibeweging.

Opmerking: Trek niet aan de kabel om de oortelefoon te verwijderen.

Bekijk de video-tutorial De Shure-oortelefoon op de juiste manier plaatsen en dragen voor meer informatie over het dragen van de Shure-oortelefoon.

Onderhoud en reiniging

Zorgvuldig onderhoud zorgt voor een nauwsluitende afdichting tussen de sleeve en het oorstuk, waardoor de geluidskwaliteit en productveiligheid worden verbeterd.

 • Houd de oortelefoon en de sleeves zo schoon en droog mogelijk.
 • Verwijder voor het reinigen van de sleeves deze van de oortelefoon, spoel de sleeves voorzichtig in warm water en laat ze aan de lucht drogen. Schuimrubber sleeves hebben een langere droogtijd nodig. Controleer op beschadiging en vervang indien nodig. Oor-sleeves moeten voordat deze weer worden gebruikt volledig droog zijn.
 • Veeg de oortelefoon en de sleeves af met een zacht ontsmettingsmiddel om infecties te voorkomen. Gebruik geen reinigingsmiddelen op alcoholbasis.
 • Stel de oortelefoon niet bloot aan extreme temperaturen.
 • Vervang de sleeves als deze niet goed passen.
 • Probeer dit product niet te wijzigen. Anders komt de garantie te vervallen en kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.

Oorstuk van oortelefoon reinigen

Als u verandering in de geluidskwaliteit waarneemt, verwijder de sleeve dan en controleer het oorstuk van uw oortelefoon. Als het oorstuk is verstopt, verwijder de verstopping dan m.b.v. de draadlus van het reinigingsgereedschap.

Als u geen verstopping vindt of als de geluidskwaliteit niet verbetert, vervang de sleeve dan door een nieuwe sleeve.

Voorzichtig: Steek bij het reinigen geen voorwerp door het oorstuk van de oortelefoon! Anders raakt het klankfilter van de oortelefoon beschadigd.

Waarschuwing: Het reinigingsgereedschap mag alleen worden gebruikt voor het reinigen van de oortelefoon. Elk ander gebruik, zoals het reinigen van de oren of de schuimrubber sleeve met het gereedschap, kan letsel tot gevolg hebben.

Op de kabelconnectors op de oortelefoon kunnen zich vuil of andere afzettingen ophopen, die invloed kunnen hebben op de geluidskwaliteit. Als dit het geval is, koppelt u de kabels los en reinigt u de connectors met een droog wattenstaafje.

Bekijk de video-tutorial De Shure-oortelefoon reinigen voor meer informatie over het dragen van de Shure-oortelefoon.

Shure Bluetooth Earphones

De Shure Bluetooth-oortelefoon is speciaal ontwikkeld om samen te werken met Bluetooth-compatibele apparaten. Ze bevatten drie bedieningsknoppen met een in-line-microfoon voor telefoongesprekken en stemtoepassingen.

Bluetooth-koppeling

 1. Schakel de oortelefoon uit. Houd de middelste knop op de afstandsbediening van de oortelefoon ingedrukt tot het ledlampje blauw en rood knippert.
 2. Selecteer ‘Shure BT1.’ op uw audio-apparaat.
 3. Het ledlampje begint blauw te branden wanneer de koppeling is geslaagd.

Meerdere Bluetooth-apparaten koppelen

 1. Schakel de oortelefoon uit. Houd de middelste knop op de afstandsbediening van de oortelefoon ingedrukt tot het ledlampje blauw en rood knippert.
 2. Selecteer ‘Shure BT1.’ op uw audio-apparaat.
 3. Het ledlampje begint blauw te branden wanneer de koppeling is geslaagd.

Een aanvullend apparaat koppelen:

 1. Houd de middelste knop op het tweede apparaat ingedrukt tot het ledlampje blauw en rood knippert.
 2. Selecteer het aanvullende apparaat op uw audio-apparaat.
 3. Het ledlampje op het tweede apparaat begint blauw te branden wanneer de koppeling is geslaagd.

Een Bluetooth-apparaat aansluiten op een pc

Als u problemen ondervindt bij het koppelen van uw BT1-oortelefoon aan uw pc zult u mogelijk de stuurprogramma’s moeten bijwerken. U kunt de stuurprogramma’s op uw computer op de volgende twee manieren bijwerken via de website van Intel®.

 1. Handmatig: om dit te kunnen uitvoeren, moet u naar uw draadloze adapter gaan en vervolgens de specifieke stuurprogramma-update voor die draadloze adapter downloaden. Hier vindt u meer informatie en stuurprogramma’s: Handmatige update.
 2. Intel Update Utility: om dit te kunnen uitvoeren, moet u de toepassing downloaden, uitvoeren en deze toestaan om uw computer te scannen op vereiste stuurprogramma-updates. U kunt de toepassing hier downloaden: Intel Update Utility.

Opmerking: de Intel Update Utility wordt aanbevolen, omdat deze handeling minder stappen vereist. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw pc voor meer informatie.

Using the Bluetooth Remote

De middelste knop

Inschakelen Indrukken en vasthouden
Uitschakelen Indrukken en vasthouden, 5 seconden
Bluetooth-koppeling Indrukken en vasthouden, 10 seconden
Afspelen/pauzeren Eenmaal klikken
Oproep beantwoorden/beëindigen Eenmaal klikken
Een oproep weigeren Indrukken en vasthouden, 3 seconden
Stemassistent activeren Telefoon aan, indrukken en vasthouden, 3 seconden
Alle gekoppelde apparaten wissen. Standaardinstellingen Telefoon uit, indrukken en vasthouden na de meldingen ‘inschakelen, Bluetooth-koppeling, accustatus’ om uit te schakelen.

Knoppen omhoog/omlaag

Volume omhoog/omlaag Op + of - klikken
Volgende nummer + indrukken en vasthouden, 3 seconden
Vorige nummer - indrukken en vasthouden, 3 seconden
Accustatus controleren + en - tegelijkertijd indrukken en vasthouden

Opmerking: uw telefoon is mogelijk niet compatibel met enkele functies.

Charging the Earphones

Red LED indicates low battery.

 1. Connect earphones to charging device using supplied cable.
 2. LED is red while charging.
 3. When earphones are charged, LED turns off.

Warning: Before charging, make sure the product is at room temperature, between 0 to 45°C (32 to 113°F).

Note: Use this product only with an agency approved power supply which meets local regulatory requirements (e.g., UL, CSA, VDE, CCC, INMETRO).

Bluetooth FAQ

For more information, or to view other Frequently Asked Questions, visit the Shure FAQ.

Remote + Mic, Telephony, Voice Command and In-App use

Q.) How do I pair my wireless Sound Isolating™ earphones with my device?

A.) With the wireless earphones OFF, activate pairing mode by holding center button for 7 seconds on the remote. Navigate to Bluetooth settings in the source device settings, and the device SHURE BT1 should appear in available devices. Select, and your device should be paired.

Q.) How do I set up multi-point pairing? How do I change active devices?

A.) Multi-point pairing, a feature of Bluetooth 4, is set up automatically—pair a second device (power cycle by holding the power button down until the earphones turn off, and again for 7 seconds to enter pairing mode). The playback between devices should be triggered by new activity (incoming call, new playback). If devices do not automatically recognize the wireless earphones as an output device, try manually disconnecting and connecting in device settings.

Q.) Are my wireless Sound Isolating earphones designed for calls?

A.) The Bluetooth 4 protocol has both headset and stereo audio playback features built-in. The two-way audio and remote functions are included in that protocol, and the inline microphone located on the right side cable is provided for calls and voice commands.

Q.) Does the cable work with my iPhone/iPod/iPad/Android device?

A.) Any device supporting Bluetooth 4 stereo audio playback and telephony protocols is compatible, including Apple and many Android devices. We recommend downloading and installing the latest compatible operating system, to ensure all drivers are up-to-date.

Q.) Do my wireless Sound Isolating earphones work with Siri®?

A.) Yes, holding the center button on the remote for 3 seconds will activate Siri® or other voice service. (Source device dependent)

Q.) How do I use voice commands?

A.) Holding down the multi-function center button (power/answer/end call) for 3 seconds will prompt voice command software to enact. (Source device dependent)

Q.) What device controls do the cable and earphones support? How do I use them?

A.) The center button may be used for play, pause of media, and answering and ending of calls. Volume up button can also be depressed for 3 seconds to skip forward to the next song. The volume down button can similarly be depressed for 3 seconds to skip to the beginning of the song (or to a previous song within approximately 5 seconds of the beginning of a track).

The center button will power down the earphones when held for 5 seconds. Holding down the power button for three seconds also powers the device back on.

Q.) Will my wireless Sound Isolating earphones work with fitness apps?

A.) Yes, most apps that have audio prompts will work, just like wired earphones.

Note: These earphones will not provide heart rate or other biometrics.

Battery, Durability, Range and Charging

Q.) Are my wireless Sound Isolating earphones IPX-rated for water resistance? Are the suited to exercise?

A.) These wireless earphones are not IPX-rated for water resistance. However, the SE112 and SE215 comprise two of the most durable earphones—in a complete line of professionally-acclaimed earphones—available on the market today. The cable, transmitter/receiver, and remote + mic pod are subject to the same stringent battery of tests for moisture resistance that all of our earphones undergo. Note also, that used in conjunction with the clothing clip, the snug, comfortable fit of the Sound Isolating™ design and eartips, and wireform cable (SE215 and RMCE-BT1 only) provides long-wearing comfort, providing a secure seal with the ear canal during even the most intense workouts. As such, these (and any earphones paired with the RMCE-BT1) are completely suitable for exercise. However, we cannot recommend use during any activities where awareness of surroundings are necessary (such as cycling or driving), and where prohibited by law.

Q.) Why am I experiencing dropouts with my wireless Sound Isolating earphones?

A.) While the Bluetooth 4 protocol defines standard range as up to 10 m (30 ft), the ideal distance between devices is significantly smaller, especially when outdoors where reflections are minimal. Similarly, the range can be much further in enclosed spaces, where a lot of reflections of the signal are permitted. Absorption of signal by skin or garments may impact connectivity (especially keeping the music device in a pocket with keys, credit cards, which may act as an unwanted antenna for the phone), and a line-of-sight signal should be established to troubleshoot any connectivity or dropout issues.

Q.) How long will my battery on my wireless Sound Isolating earphones last between charges?

A.) When new, the battery will play back music for up to 8 hours, depending on volume and type of music listened to.

Q.) How do I charge my earphones? How do I know when the battery is charged?

A.) The supplied USB cable can be plugged into any standard 5V USB connection, including those supplied with devices, and on computers or laptops. For safety, do not connect to charger producing higher than 1 A of current.

The LED light will be solid red color when charging. When fully charged, the LED will be off.

Q.) How long does it take to charge the battery?

A.) The battery charges fully in about 2Hrs, depending on power source used. A “quick charge” will get up to two hours of playback on just fifteen minutes of charging time.

Q.) Can I listen while my earphones are charging?

A.) Yes – you can use the product while it is charging.

Use with SE Earphones

Q.) Why would I pick wireless Sound Isolating earphones over wired earphones?

A.) Wireless Sound Isolating earphones provide the great sound of wired SE earphones with the freedom of motion that separating your playback device from your earphones offers. This is ideal for high-impact exercise (running, Crossfit, spin classes) where movement of the body may cause entanglement and result in uncomfortable pull on the ears. Wireless earphones are also ideal for travel (where some airlines permit Bluetooth use in-flight, check with your airline provider before travelling with the SE112-BT1, SE215-BT1 or RMCE-BT1), and commuting (where hands-free media control and telephony are key features).

The wireless earphones may be ideal for iPhone 7 and other devices that do not have a standard headphone output as an alternative to the RMCE-LTG (for Lighting-equipped iOS devices, only).

The MMCX connectors standard on most SE earphones, like the SE215 and SE846, mean you don’t have to choose between wired and wireless—simply add an RMCE Remote + Mic accessory cable, RMCE-LTG (for iPhone 7 and iPhone 7 Plus), or the EAC64 replacement detachable cable (if the telephony features of the Remote + Mic cable isn’t required).

Q.) What models of SE earphones is the RMCE-BT1 for?

A.) All models of SE earphones with MMCX connectors, including SE215, SE315, SE425, SE535 and SE846 Sound Isolating earphones will accept the RMCE-BT1.

Q.) Do the BT1 cable and earphones support Bluetooth aptX codec?

A.) BT1 products do not support aptX codecs.

Accessoires

Accessory Cables for Mobile Devices Quick Start Guides

RMCE cables are compatible with all Shure earphones.

Bluetooth Accessory Quick Start Guides

Productgegevens

Transducertype

SE535/535LTD Red Drievoudige balanced armature-drivers
SE425 Tweevoudige balanced armature-drivers
SE315 Single High-Definition MicroDriver
SE215 Single Dynamic MicroDriver
SE112-BT1 Single Dynamic MicroDriver

Gevoeligheid

bij 1 kHz

SE535/535LTD Red 119  dB SPL/MW
SE425 109  dB SPL/MW
SE315 116  dB SPL/MW
SE215 107  dB SPL/MW
SE112 105  dB SPL/MW

Impedantie

bij 1 kHz

SE535/535LTD Red 36  Ω
SE425 22  Ω
SE315 27  Ω
SE215 17  Ω
SE112 16  Ω

Frequentiebereik

SE535 18  Hz 19  kHz
SE535LTD Red 18  Hz 19 ,5  kHz
SE425 20  Hz 19  kHz
SE315 22  Hz 18 ,5  kHz
SE215 22  Hz 17,5  kHz
SE112 25  Hz 17  kHz

Ingangsconnector

Vergulde 3,5 mm (1/8”) stereo-ministeekplug met 6,35 mm (1/4”) adapter met schroefdraad

Nettogewicht

SE535 30  g (1  oz.)
SE425 30  g (1  oz.)
SE315 30  g (1  oz.)
SE112-BT1 17,5  g (0 ,62 oz.)
RMCE-BT1 13,8  g (0 ,47 oz.)

Bedrijfstemperatuur

SE535 -18°C tot 57°C (0°F tot 135°F)
SE425 -18°C tot 57°C (0°F tot 135°F)
SE315 -18°C tot 57°C (0°F tot 135°F)
SE215-BT1 0°C tot 45°C (32°F tot 113°F)
SE112-BT1 0°C tot 45°C (32°F tot 113°F)

Opslagtemperatuur

SE535 -29°C tot 74°C (-20°F tot 165°F)
SE425 -29°C tot 74°C (-20°F tot 165°F)
SE315 -29°C tot 74°C (-20°F tot 165°F)
SE215-BT1 -10°C tot 50°C (14°F tot 122°F)
SE112-BT1 -10°C tot 50°C (14°F tot 122°F)

Antennetype

BT1 Chip
BT2 Chip

Antenneversterking

BT1 +2,13 dBi
BT2 +1,6 dBi

Bluetooth Version

BT1 4,1
BT2 5

Operating Frequency

BT1 2402 tot 2480 MHz
BT2 2402 tot 2480 MHz

Modulatietype

FHSS

RF-uitgangsvermogen

BT1 +5,38 dBm (E.I.R.P)
BT2 +7,45 dBm (E.I.R.P)

Supported Codecs

BT1 XXX
BT2 aptX™,aptX HD,aptX low latency,SBC,AAC

Batterijtype

BT1 Oplaadbaar lithium-ion
BT2 Oplaadbaar lithium-ion

Nominale spanning

BT1 3,7  V DC
BT2 3,7  V DC

Batterijgebruiksduur

BT1 max. 8 uur
BT2 max. 10 uur

Oplaadvereisten

USB-aansluiting

BT1 5  V DC ,100 mA , minimum
BT2 5  V DC ,100 mA , minimum

Laadtijd

BT1 2 uur
BT2 2 uur

Laadtemperatuurbereik batterij

BT1 0 tot 45 °C (32 tot 113 °F)
BT2 0 tot 45 °C (32 tot 113 °F)

Certificering

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

Hierbij verklaar ik, Shure Incorporated, dat het radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

Email: info@shure.de

Informatie over garantie, onderhoud en reparatie

BEPERKTE GARANTIE

Shure Incorporated ("Shure") garandeert uitsluitend de oorspronkelijke koper dat dit product bij normaal gebruik geen materiaal- of constructiefouten bevat. Met uitzondering van de onderstaande gevallen is deze garantie twee (2) jaar geldig vanaf de oorspronkelijke datum waarop het product direct bij Shure of een door Shure erkende wederverkoper is gekocht.

Voor oplaadbare batterijen die in dit product zijn opgenomen of erbij zijn meegeleverd, geldt deze garantie één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Oplaadbare batterijen zijn echter onderhevig aan slijtage en de capaciteit ervan neemt na verloop van tijd af als gevolg van factoren zoals temperatuur, opslagtijd, oplaadcycli, enz. Daarom wordt de afname van de capaciteit van de batterijen niet als materiaal- of constructiefout beschouwd.

Shure zal geheel naar eigen inzicht het defecte product repareren of vervangen en zo snel mogelijk aan u retourneren. Deze garantie is alleen geldig als de kopers op het moment dat ze het product retourneren, een aankoopbewijs overhandigen in de vorm van de originele aankoopbon die ze direct van Shure of een door Shure erkende wederverkoper hebben ontvangen. Als Shure ervoor kiest het defecte product te vervangen, behoudt Shure zich het recht voor het defecte product te vervangen door een ander product van hetzelfde model of van een model dat minstens dezelfde kwaliteit en functies heeft, zulks uitsluitend ter beoordeling van Shure.

Als u van mening bent dat dit product binnen de garantieperiode gebreken bevat, pakt u het product voorzichtig opnieuw in, verzekert u het en retourneert u het franco met het aankoopbewijs aan Shure Incorporated, ter attentie van: Service Department, op het onderstaande adres.

Buiten de Verenigde Staten retourneert u het product aan de handelaar of een erkend servicecentrum van Shure. De adressen worden op www.Shure.com vermeld en zijn verkrijgbaar van Shure op het onderstaande adres.

Deze garantie is niet overdraagbaar. De garantie is niet geldig als het product van een andere partij dan Shure of door Shure erkende wederverkoper is gekocht of als er sprake is van verkeerd gebruik van het product, gebruik dat afwijkt van de aanwijzingen van Shure, gewone slijtage, overmacht, nalatigheid, onbevoegde reparatie of aanpassing van het product.

ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN HIERBIJ AFGEWEZEN VOOR ZOVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING DIT TOELAAT EN, VOOR ZOVER DEZE DIT NIET TOELAAT, BEPERKT TOT DE DUUR EN VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE. SHURE WIJST HIERBIJ OOK ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR INCIDENTELE EN BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE.

In sommige landen is het niet toegestaan de duur van een stilzwijgende garantie te beperken of incidentele schade en gevolgschade uit te sluiten of te beperken. Mogelijk is bovenstaande beperking derhalve niet op u van toepassing. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook andere rechten die per land verschillen.

Met deze garantie worden de rechten van consumenten onder de van toepassing zijnde wetgeving niet beperkt.

DEZE GARANTIE HEEFT VOORRANG OP ALLE ANDERE GARANTIES DIE OP DIT PRODUCT VAN TOEPASSING ZIJN OF MET DIT PRODUCT WORDEN MEEGELEVERD. DE GARANTIE GELDT ECHTER NIET VOOR SOFTWARE DIE IN HET PRODUCT IS VERWERKT OF MET HET PRODUCT WORDT MEEGELEVERD. OP DE DESBETREFFENDE SOFTWARE IS DE GARANTIE VAN TOEPASSING DIE IN DE MEEGELEVERDE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN SHURE IS OPGENOMEN.

Informatie over onderhoud en reparatie

Onderhoud aan en reparatie van Shure-producten wordt uitgevoerd door Shure Incorporated en onze erkende servicecentra. Klik op ‘Aan de slag’ en volg de stappen om te bepalen of uw product voor onderhoud of reparatie moet worden verzonden. U vindt hier ook welke maatregelen u moet treffen.

Opmerking: om onderhoud of reparatie van uw Shure-product te ontvangen, moet u ons uw product toesturen.

Het onderhouds- en reparatieproces starten

Servicecentrums

Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika, Caraïbisch gebied

Shure Incorporated

t.a.v.: Serviceafdeling

945 Chaddick Dr.

Wheeling, IL 60090-6449 Verenigde Staten

Europa, Midden-Oosten en Afrika

Shure Europe GmbH

t.a.v.: Service

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12, 75031

Eppingen, Duitsland

Indonesia Service Center Resmi:

Jakarta Hotline (021) 612 6388

Medan (061) 6612550

Surabaya (031) 5032219

Jogjakarta (0274) 371710

Denpasar (0361) 766788

Makasar (0411) 324652