Dit symbool geeft aan dat in deze eenheid een gevaarlijk spanning aanwezig is met het risico op een elektrische schok.

Dit symbool geeft aan dat in de documentatie bij deze eenheid belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 1. LEES deze instructies.
 2. BEWAAR deze instructies.
 3. NEEM alle waarschuwingen in acht.
 4. VOLG alle instructies op.
 5. GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
 6. REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
 7. GEBRUIK UITSLUITEND KSE-oortelefoons met een KSA1500-versterker.
 8. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 9. BESCHERM het netsnoer tegen erop lopen of afknelling, vooral in de buurt van stekkers en stopcontacten, en op de plaats waar deze het apparaat verlaten.
 10. GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
 11. Laat onderhoud altijd UITVOEREN door bevoegd servicepersoneel. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld beschadiging van netsnoer of stekker, vloeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is gevallen.
 12. STEL het apparaat NIET bloot aan druppelend en rondspattend vocht. PLAATS GEEN voorwerpen gevuld met vloeistof, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
 13. De NETSTEKKER of een koppelstuk van het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
 14. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
 15. Probeer dit product niet te wijzigen. Anders kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.
 16. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.
 17. ZORG dat er NIET wordt geknepen of gesneden in het snoer van de oortelefoon.
 18. GEBRUIK dit apparaat NIET als het snoer, de behuizing of de connector van de oortelefoon is beschadigd.

WAARSCHUWING: De voltages in deze apparatuur zijn levensgevaarlijk. Bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren. Laat onderhoud altijd uitvoeren door bevoegd servicepersoneel. De veiligheidscertificeringen zijn niet meer geldig indien de fabrieksinstelling van de werkspanning wordt gewijzigd.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated kunnen uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

WAARSCHUWING: Dit product bevat een chemische stof die in de staat Californië wordt beschouwd als een stof die kankerverwekkend is en aangeboren afwijkingen en vruchtbaarheidsproblemen kan veroorzaken.

WAARSCHUWING VOOR ALLE OORTELEFOONS!

Lees voorafgaand aan het gebruik deze handleiding voor een veilig en correct gebruik van oortelefoons. Bewaar handleiding en veiligheidsinformatie op een gemakkelijk bereikbare plaats om later te kunnen raadplegen.

WAARSCHUWING

HET BELUISTEREN VAN AUDIO OP EEN TE HOOG VOLUME KAN PERMANENTE GEHOORBESCHADIGING VEROORZAKEN. GEBRUIK EEN ZO LAAG MOGELIJK VOLUME. Langdurige blootstelling aan te hoge geluidsniveaus kan gehoorbeschadiging veroorzaken met een permanent gehoorverlies als gevolg. Volg de volgende richtlijnen, opgesteld door de Occupational Safety Health Administration (OSHA), voor de maximale blootstellingstijd aan geluidsdrukniveaus voordat gehoorbeschadiging optreedt.

90 dB SPL

gedurende 8 uur

95 dB SPL

gedurende 4 uur

100 dB SPL

gedurende 2 uur

105 dB SPL

gedurende 1 uur

110 dB SPL

gedurende een halfuur

115 dB SPL

gedurende 15 minuten

120 dB SPL

Voorkom dit volume, anders kan schade optreden

WAARSCHUWING

 • Niet gebruiken wanneer het niet kunnen horen van omgevingsgeluiden gevaar kan opleveren, zoals tijdens het rijden of fietsen en wandelen of joggen waarbij er verkeer aanwezig is en er een ongeluk kan gebeuren.
 • Houd dit product en de accessoires ervan buiten het bereik van kinderen. Hantering of het gebruik ervan door kinderen kan gevaar voor overlijden of ernstig letsel opleveren. Bevat kleine onderdelen en snoertjes die een gevaar voor verstikking of wurging kunnen vormen.
 • Stel het volumeniveau van het audioapparaat zo zacht mogelijk in en pas het volume na het aansluiten van de oortelefoon geleidelijk aan. Onverwachte blootstelling aan harde geluiden kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
 • Draai de volumeregeling net hoog genoeg om het goed te kunnen horen.
 • Het naklinken in de oren kan aangeven dat het volumeniveau te hoog is. Probeer het volume te verminderen.
 • Als u deze oortelefoon aansluit op het geluidssysteem van een vliegtuig, luister dan bij laag volumeniveau zodat luide berichten van de piloot geen ongemak veroorzaken.
 • Laat u gehoor regelmatig nakijken door een audioloog. Als u last hebt van een toename van oorsmeer, staak dan het gebruik tot een medisch deskundige uw oren heeft onderzocht.
 • Het niet gebruiken van of het niet reinigen of onderhouden van de sleeves en oorstukken van de oortelefoon volgens de instructies van de fabrikant kan het risico vergroten dat de sleeves losraken van de oorstukken en komen vast te zitten in uw oren.
 • Controleer telkens voordat u de oortelefoon inbrengt de sleeve om zeker te zijn dat deze stevig aan het oorstuk is bevestigd.
 • Als een sleeve in uw oor komt vast te zitten, roep dan professionele medische hulp in om de sleeve te verwijderen. Uw oor kan beschadigd raken als niet-professionele personen de sleeve proberen te verwijderen.
 • Probeer dit product niet te wijzigen. Anders kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.

VOORZICHTIG

 • Niet onderdompelen in water, bijvoorbeeld bij het nemen van een bad of het wassen van uw gezicht, anders kan de geluidskwaliteit afnemen of een defect optreden.
 • Niet gebruiken tijdens het slapen, omdat er dan ongelukken kunnen gebeuren.
 • Verwijder de oortelefoon in een langzame draaibeweging. Trek nooit aan het oortelefoonsnoer.
 • Stop onmiddellijk met het gebruik van de oortelefoon als deze erg hinderlijk is of irritatie, uitslag, afscheiding of een andere oncomfortabele reactie veroorzaakt.
 • Als u momenteel wordt behandeld aan uw oren, raadpleeg dan uw arts over het gebruik van dit apparaat.

Opmerking: Gebruik dit apparaat alleen met de bijgeleverde voeding of een door Shure goedgekeurd equivalent.

WAARSCHUWING

 • Batterijen kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C (140 °F) verwarmen of verbranden.
 • Volg de instructies van de fabrikant op.
 • Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
 • Niet opladen met andere producten dan die in deze gebruikersgids zijn vermeld.
 • Voer batterijen op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte batterijpakketten.
 • Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur etc.

Opmerking: Vervanging van de batterij mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd onderhoudspersoneel van Shure.

Houd u aan de plaatselijke regels voor recycling van batterijen, verpakkingsmateriaal en elektronisch afval.

Algemene beschrijving

De Shure KSE1500 elektrostatische oortelefoon is het resultaat van jarenlang onderzoek, ontwikkeling en technologische verbeteringen door de technici van Shure. De elektrostatische drivers bieden voor de allereerste keer hoogwaardige kwaliteit en HD-audio in een in-ear-constructie, die superieur comfort en isolatie van achtergrondgeluid levert. De oortelefoon wordt gevoed door de KSA1500: een compacte, draagbare elektrostatische versterker met geïntegreerde digitaal/analoog-omvormer voor aansluiting op een micro-B USB-bron. De volledige set met bijgeleverde accessoires omvat een leren beschermhoes, een micro-B USB-kabel en verwisselbare omgevingsgeluiddempende sleeves voor een comfortabele, nauwsluitende pasvorm. De KSE1500 oortelefoon kan worden gebruikt voor zowel professionele monitoring als oppervlakkig luisteren en bevat de details en nuances om de meest kritische luisteraar tevreden te stellen.

Kenmerken

Draagbare elektrostatische versterker

 • Digitaal/analoog-omvormer bij aansluiting op een computer via micro-B USB
 • Ondersteunt digitale audio van max. 24 bits, 96 kHz
 • Wordt gevoed door een interne, oplaadbare lithium-ion batterij
 • Parametrische 4-bands equalizer, begrenzer en ingangspad
 • Fabrieks- en aan te passen gebruikersvoorinstellingen

Oortelefoon

 • Weinig kenmerken van vervorming
 • Transparant, HD-geluid
 • Uitstekende transiëntrespons
 • Volledige frequentierespons
 • Vervormbaar snoer zorgt dat de kabel veilig blijft zitten

KSA1500 versterker

① Vasthoudschakelaar

Hiermee worden de aan/uit-knop en bedieningsknop vergrendeld om toevallige veranderingen te voorkomen

② Aan/uit-knop / knop ‘terug’

 • Iets langer indrukken: voeding wordt in- of uitgeschakeld
 • Kort indrukken: vorig scherm verschijnt weer

③ Bedieningsknop

Draaien voor afregelen van volume en twee keer indrukken om door het menu te navigeren

④ Indicator voedings-led

 • Rood: De versterker is uit. Of de versterker is op de voeding aangesloten en de batterij wordt opgeladen.
 • Groen: De versterker is ingeschakeld. Of de versterker is uitgeschakeld; de batterij is aangesloten op de voeding en is volledig opgeladen.
 • Uit: De versterker is uitgeschakeld en niet aangesloten op voeding.

⑤ Audiolijningang

3,5 mm stereo-ingang voor aansluiting op analoge audiobronnen

⑥ Oortelefoonuitgang

LEMO-uitgang om de Shure KSE1500-oortelefoon aan te sluiten

⑦ OLED-display

Geeft systeeminformatie weer

⑧ Keuzeschakelaar ingangsbron

Hiermee wordt de audiolijningang (analoog) of micro-B USB-ingang (digitaal) geselecteerd

⑨ Micro-B USB-poort

Voor aansluiting op een computer of draagbaar audioapparaat om audiosignalen te ontvangen of op de micro-B USB-voedingsadapter om de oplaadbare batterij op te laden.

Bedieningselementen en navigatie

In-/uitschakelen: Iets langer op aan/uit-knop ② drukken

Volume afregelen: Aan bedieningsknop ① draaien

Menu openen: Bedieningsknop ① dubbelklikken

Door het menu bladeren: Aan bedieningsknop ① draaien

Een item selecteren: Op bedieningsknop ① drukken

Naar vorig scherm terugkeren: Op aan/uit-knop ② drukken

Bedieningselementen vergrendelen/ontgrendelen: Verschuif vasthoudschakelaar ③ om bedieningsknop en aan/uit-knop te vergrendelen of te ontgrendelen. Wanneer schakelaar een rode achtergrond heeft, is 'vasthouden' geactiveerd.

Beginscherm

① Audio-ingangsbron

 • LINE: Analoge audio (3,5 mm ingang)
 • USB: Digitale audio

② Audio-ingangsmeter

Geeft het ingangsniveau van het audiosignaal aan

③ Audio-instellingen

Geeft de instellingen voor het ingangspad en de equalizer weer

④ Batterijmeter

Geeft de resterende gebruiksduur van de batterij weer

⑤ Volume

Geeft het uitgangsniveau aan

Installatie

Stap 1: Sluit de oortelefoon aan op de versterker

Steek de plug in de versterker bij uitgeschakelde versterker.

Opmerking: Zorg dat de kabelconnector van de oortelefoon zodanig ligt dat de rode stip op één lijn ligt met de voorzijde van de versterker.

Stap 2: Sluit een geluidsbron aan op de versterker.

Schuif de INPUT-schakelaar naar LINE voor analoge bronnen met een aansluiting van 3,5 mm of naar USB voor digitale bronnen.

3,5 mm ingang (analoge audio)

Steek het audioapparaat in de LINE IN-ingang en schuif de INPUT-schakelaar naar LINE.

Als u de batterij wilt opladen terwijl u gebruikmaakt van een analoge bron, sluit u de versterker aan op een computer of externe batterij

Verbinden met een analoge bron

USB (digitale audio en voeding)

Gebruik de USB-ingang voor het luisteren naar muziek vanaf een computer of een ander USB-apparaat en schuif de INPUT-schakelaar naar USB. Bij aansluiting op een computer wordt de digitale audio via USB doorgevoerd en wordt tegelijkertijd de batterij van de versterker opgeladen.

Opmerking: U kunt automatisch opladen uitschakelen in het menu Hulpfuncties.

Verbinden met een USB

Stap 3: Schakel de versterker in

Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd wanneer de versterker voor het eerst op een apparaat wordt aangesloten. De KSE1500 wordt als het standaard audioapparaat ingesteld.

Opmerking: In Windows, Mac en iOS wordt de volumeregeling uitgeschakeld. Voor optimale prestaties moet het volume alleen worden afgeregeld met de volumeknop op de versterker. Let erop dat in iTunes of de Windows Media Player het volume is gemaximaliseerd.

Menu Navigation

EQUALIZER

Displays equalizer settings. Use the control wheel to adjust values

FLAT/BYPASS:

The equalizer is bypassed

PRESET 1 - 4:

Four adjustable 4-band equalizer presets: low boost, vocal boost, loudness, and de-ess

USER DEFINED 1 - 4:

Four adjustable 4-band parametric equalizer that you can customize to your listening preferences

AUDIO

LIMITER:

Turn limiter on for ear protection from unexpected volume spikes

INPUT PAD:

Choice of 0, -10 dB or -20 dB pads (available in line input mode.)

SAMPLE RATE:

Available in USB input mode.

UTILITIES

Control the device parameters

DISPLAY:

Adjust screen brightness, timeout length, and flip screen

BATTERY INFO:

Displays battery status

FACTORY RESET:

Restores all settings to the factory default

FIRMWARE:

Displays software version information and allows for updates

HARDWARE:

Contains device information for reference and service

DISABLE CHARGING:

Turn automatic charging on or off

Equalizer

De parametrische 4-bands equalizer wordt gebruikt voor het afregelen van het volume van onafhankelijke, verstelbare frequentiegebieden om zo de frequentieweergave nauwkeurig vorm te geven. Er kunnen vier door de gebruiker gedefinieerde voorinstellingen worden opgeslagen als aanvulling op de vier in de fabriek gedefinieerde voorinstellingen. De equalizer kan worden overbrugd ten behoeve van een vlakke frequentieweergave.

Selecteer voor het bekijken of bewerken van een equalizerinstelling:

MENU > EQUALIZER

Aan te passen equalizerinstellingen

De equalizer bestaat uit twee filtertypen:

 • Piekfilters richten zich op een specifiek frequentiegebied voor het aanpassen van de versterkingsregeling (geldt voor de twee middelste frequentiebanden).
 • Shelving-filters regelen de versterkingsfactor van alle frequenties boven of onder het geselecteerde afknijppunt. In het laagdoorlaatfilter (shelf-filter) hebben afregelingen invloed op alle frequenties onder het geselecteerde afknijppunt. In het hoogdoorlaatfilter (shelf-filter) hebben afregelingen invloed op alle frequenties boven het geselecteerde afknijppunt.

Filtereigenschappen equalizer

De volgende parameters kunnen worden aangepast bij het maken van een equalizerinstelling:

① Frequentiepunt of -gebied

Vier onafhankelijke frequentiepunten worden gebruikt voor het selecteren van specifieke frequentiegebieden.

② Frequentie (Hz)

De numerieke waarde van de geselecteerde frequentie.

③ Versterken/afknijpen

Hiermee wordt het volume (±6 dB) van de geselecteerde frequentieband afgeregeld.

④ Bandbreedte/Q

Hiermee wordt de breedte van de frequentieband afgeregeld al naar gelang de versterkingsinstellingen
 • Middelste frequentiebanden: Hiermee wordt de breedte van de piekfilters afgeregeld
 • Hoge en lage frequentiebanden: Hiermee wordt de afknijpfrequentie van de shelving-filters afgeregeld

Vlak (overbrugging)

In deze modus wordt de equalizer overbrugd ten behoeve van een ongewijzigde frequentieweergave. Bij gebruik van een analoge ingangsbron zorgt een overbrugging van de equalizer ervoor dat het analoge signaalpad voor 100% behouden blijft. Bij digitale audiobronnen wordt de niveauregeling van de digitale signaalprocessor gewoon uitgeschakeld.

Audio

Uitgangsversterking

MENU > AUDIO > OUTPUT GAIN

Selecteer een uitgangsversterkingsfactor van hoog of laag niveau.

Begrenzer

MENU > AUDIO > LIMITER

De begrenzer beschermt uw oren tegen onverwachte volumepieken aan de oortelefoonuitgang.

Ingangspad

MENU > AUDIO > INPUT PAD

De ingangspadfunctie is beschikbaar wanneer de versterker in lijningangsmodus analoge audio ontvangt. Het pad verzwakt het analoge ingangssignaal om oversturing door audiobronnen met hoge uitgangssignalen te voorkomen. Schakel het pad in wanneer de audiometer oversturing aangeeft.

 • Begin met het -10 dB pad. Als de oversturing aanhoudt, gebruik dan het -20 dB pad.
 • Verzwak het volume van de audiobron als het signaal met ingeschakeld -20 dB pad nog steeds wordt overstuurd.

Sample rate

MENU > AUDIO > SAMPLE RATE

Informatie over de sample rate wordt hier weergegeven.

Hulpfuncties

MENU > UTILITIES

Display

Voor afregelen van helderheid scherm en lengte time-out. Klap het display omhoog of omlaag voor beter zicht in een van de twee richtingen

Batterijgegevens

Geeft batterijstatus aan: ladingspercentage, cyclustelling, temperatuur

Fabrieksinstellingen terugzetten

Hiermee worden alle instellingen naar de standaard fabrieksinstellingen teruggezet

Firmware

Geeft informatie over de softwareversie weer en kan worden bijgewerkt

Hardware

Bevat apparaatgegevens voor referentie en service

Opladen in-/uitschakelen

Bij aansluiting op een USB-bron wordt de batterij van de versterker automatisch opgeladen. Gebruik de functie Opladen uitschakelen als u uw laptop of USB-bron niet wilt belasten. De volgende keer dat u de versterker inschakelt, wordt standaard Opladen inschakelen geactiveerd.

Firmware

Firmware is software die is ingebouwd in elk onderdeel dat functionaliteit regelt. Periodiek worden nieuwe firmwareversies ontwikkeld die aanvullende functies en verbeteringen bevatten. Om te profiteren van een verbeterd ontwerp kunnen nieuwe versies van de firmware worden gedownload en geïnstalleerd met behulp van het hulpprogramma Shure Update Utility. De software kunt u downloaden van http://www.shure.com/americas/products/software/utilities/shure-update-utility.

Firmware bijwerken

VOORZICHTIG! Zorg dat de voeding van de versterker ingeschakeld blijft tijdens een firmware-update. Schakel de versterker niet uit voordat de update is voltooid.

De Shure Update Utility zoekt de nieuwste versies van de firmware. U kunt de updates downloaden naar uw computer. Wanneer het downloaden is voltooid, begint de versterker automatisch met het bijwerken van de firmware en wordt de bestaande firmware overschreven.

 1. Klik in de Shure Update Utility-software op de knop Updates Available.
 2. Voor het downloaden van de firmware naar uw computer (maar niet naar apparaten) vinkt u het vakje naast de gewenste updates aan en selecteert u Download.
 3. Sluit de versterker m.b.v. de USB-kabel op uw computer aan.
 4. Selecteer in het versterkermenu UTILITIES > FIRMWARE > ENABLE FW UPDATE

  Opmerking: ENABLE FW UPDATE moet zijn ingeschakeld, anders werkt de firmware-update niet.

 5. Bevestig dat u de nieuwste firmware wilt downloaden naar de versterker.

Opmerking: De batterij moet worden opgeladen voordat de firmware wordt bijgewerkt. Probeer de firmware niet bij te werken indien het batterijpercentage minder dan 10% is.

Oplaadbare lithium-ion-batterijen

Batterijen bewaren

Houd de opslagtemperatuur tussen 10 °C tot 25 °C (50 °F tot 77 °F), zodat de batterijcapaciteit niet wordt aangetast.

Reparatie en vervanging van de batterij

Lithium-ion-batterijen hebben geen 'geheugeneffect' en ondergaan in plaats daarvan een meer lineaire capaciteitsafname. Neem contact op met het Shure service- en reparatiecentrum voor vervanging van de batterijen wanneer de capaciteit niet langer acceptabel is.

De oortelefoon gebruiken

Oortelefoon veilig verwijderen

Oortelefoon aansluiten: Sluit de oortelefoon aan op de versterker door de rode stip op de connector op een lijn te brengen met de rode stip op de oortelefoonuitgang van de versterker.

Oortelefoon verwijderen: Trek de gekartelde connectorkragen omhoog om de vergrendeling voor eenvoudige oortelefoonopslag op te heffen.

Sleeve kiezen

Selecteer een oortelefoon-sleeve die zorgt voor de beste pasvorm en geluidsisolatie. De sleeve moet eenvoudig in te brengen, comfortabel en eenvoudig te verwijderen zijn.

Zachte flex-sleeves: In de maten small, medium en large. Gemaakt van flexibel rubber.
Zachte schuimrubberen sleeves: Druk de schuimrubberen sleeve in tussen je vingers en breng in in het oorkanaal. Houd ongeveer 10 seconden vast terwijl het schuimrubber uitzet.
Drievoudige flens-sleeves: Indien gewenst, gebruik een schaar om de steel op de sleeve in te korten.

Dragen van de oortelefoon

 1. Plaats de oortelefoon voorzichtig in het oor zoals een oordopje, zodat een nauwsluitende afdichting wordt gevormd.

  Belangrijk: Als de lage frequentieweergave (bas) onvoldoende is, vormt de oortelefoon-sleeve mogelijk geen nauwsluitende afdichting. Duw de oortelefoon voorzichtig wat dieper de gehoorgang in of probeer een andere sleeve.

  Waarschuwing: Duw de oortelefoon-sleeve niet voorbij de gehoorgangopening.

 2. Plaats de oortelefoonkabels achter het oor om ze tijdens beweging op hun plaats te houden. Leid de kabel naar de voor- of achterkant van het lichaam en gebruik de kabel-cinch om het resterende stuk slap hangende kabel vast te zetten.

De pasvorm van de oortelefoon kan veel invloed hebben op de geluidskwaliteit.

Sleeves wijzigen

 • Draai en trek aan de sleeve om deze van het oorstuk te verwijderen.
 • Schuif een nieuwe sleeve er zo op dat deze de krans en het oorstuk volledig bedekt.

Voorzichtig: Als de krans of enig deel van het oorstuk zichtbaar is, is de sleeve niet goed aangebracht. Vervang een sleeve als deze niet stevig op het oorstuk aangrijpt. Gebruik ten behoeve van een goede passing en prestaties uitsluitend door Shure geleverde sleeves (tenzij u gebruik maakt van aangepaste gegoten sleeves).

Oortelefoon verwijderen

Pak de behuizing van de oortelefoon en verwijder deze voorzichtig in een draaibeweging.

Opmerking: Trek niet aan de kabel om de oortelefoon te verwijderen.

Onderhoud en reiniging

Zorgvuldig onderhoud zorgt voor een nauwsluitende afdichting tussen de sleeve en het oorstuk, waardoor de geluidskwaliteit en productveiligheid worden verbeterd.

 • Houd de oortelefoon en de sleeves zo schoon en droog mogelijk.
 • Verwijder voor het reinigen van de sleeves deze van de oortelefoon, spoel de sleeves voorzichtig in warm water en laat ze aan de lucht drogen. Schuimrubber sleeves hebben een langere droogtijd nodig. Controleer op beschadiging en vervang indien nodig. Oor-sleeves moeten voordat deze weer worden gebruikt volledig droog zijn.
 • Veeg de oortelefoon en de sleeves af met een zacht ontsmettingsmiddel om infecties te voorkomen. Gebruik geen reinigingsmiddelen op alcoholbasis.
 • Stel de oortelefoon niet bloot aan extreme temperaturen.
 • Vervang de sleeves als deze niet goed passen.
 • Probeer dit product niet te wijzigen. Anders komt de garantie te vervallen en kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.

Oorstuk van oortelefoon reinigen

Als u verandering in de geluidskwaliteit waarneemt, verwijder de sleeve dan en controleer het oorstuk van uw oortelefoon. Als het oorstuk is verstopt, verwijder de verstopping dan m.b.v. de draadlus van het reinigingsgereedschap.

Als u geen verstopping vindt of als de geluidskwaliteit niet verbetert, vervang de sleeve dan door een nieuwe sleeve.

Voorzichtig: Steek bij het reinigen geen voorwerp door het oorstuk van de oortelefoon! Anders raakt het klankfilter van de oortelefoon beschadigd.

Waarschuwing: Het reinigingsgereedschap mag alleen worden gebruikt voor het reinigen van de oortelefoon. Elk ander gebruik, zoals het reinigen van de oren of de schuimrubber sleeve met het gereedschap, kan letsel tot gevolg hebben.

Op de kabelconnectors op de oortelefoon kunnen zich vuil of andere afzettingen ophopen, die invloed kunnen hebben op de geluidskwaliteit. Als dit het geval is, koppelt u de kabels los en reinigt u de connectors met een droog wattenstaafje.

Probleemoplossing

Probleem Oplossing
Het apparaat lijkt te werken, maar er is geen geluid hoorbaar
 • Controleer of kabelaansluitingen goed zijn bevestigd
 • Zorg ervoor dat de ingangsschakelaar op de juiste ingangsbron is ingesteld
Geluid is vervormd
 • Verzeker u ervan dat de audio van de geluidsbron niet is vervormd voordat deze de versterker binnengaat
 • Controleer of kabelaansluitingen goed zijn bevestigd
 • Controleer de ingangsmeter van de versterker om zeker te zijn dat de versterkeringang niet wordt overbelast
Versterker kan niet worden ingeschakeld
 • De batterij moet mogelijk worden opgeladen
 • Als de versterker is aangesloten, probeer dan een andere micro-B USB-poort (of wandcontactdoos indien aangesloten op de voedingsadapter)
Geluid uit de oortelefoon klinkt dof of gedempt Volg de instructies over het reinigen van de oorstukken met het bijgeleverde reinigingsgereedschap.
Batterij houdt lading niet meer vast
 • Controleer of Opladen uitschakelen niet is geselecteerd
 • Neem contact op met het Shure service- en reparatiecentrum om de batterij te laten vervangen. Er zijn geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren.

Apparaat resetten

Indien de versterker niet goed meer werkt, start deze dan opnieuw op door ongeveer 10 seconden zowel op de bedieningsknop als de aan/uit-knop te drukken tot het apparaat uitschakelt.

Systeemvereisten en compatibiliteit

Windows
 • Windows XP
 • Windows 7
 • Windows 8.1
Macintosh
 • Mac OS X 10.4 of hoger

Productgegevens

Specificaties set

Voorspanning

200 V DC

Uitgangsspanning

±200 V, max.

Uitgangsstroom

≤ 1 mA

Ruisdemping

≤ 37 dB

Bedrijfstemperatuurbereik

-18 tot 57 °C (0 tot 135 °F)

Specificaties oortelefoon

Transducertype

Elektrostatisch

Connectortype

Lemo-connector

Frequentiekarakteristiek

10 Hz tot 50 kHz

Maximum-SPL

1 kHz bij 3% THD

113 dB SPL

Nettogewicht

44,0 g (1,55 oz.)

Specificaties KSA1500 versterker

Bitdiepte

16-bit / 24-bits

Bemonsteringssnelheid

44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz

Signaal/ruis-verhouding

max. 107 dB A-gewogen

Instelbaar versterkingsbereik

-40 dB tot +60 dB

Begrenzer

Selecteerbaar Analoge RMS-begrenzer

Niveauregelaar

4-bands parametrisch

USB-invoer

USB Micro-B-aansluiting

Ingang lijn IN

3,5 mm (1/8")

Oplaadvereisten

USB-gevoed: 5 V/0,5 A tot 1 A

Behuizing

Zwart geanodiseerd aluminium

Nettogewicht

182,0 g (6,42oz.)

Afmetingen

111 x 59 x 21 mm H x B x D

Batterijspecificaties

Batterijtype

Oplaadbaar lithium-ion

Nominale spanning

3,6  V DC

Batterijgebruiksduur

Analoog IN (modus BYPASS EQ) max. 10 uur
USB-invoern (Modus met niveauregeling) max. 7 uur

Laadtemperatuurbereik batterij

0 tot 45 °C (32 tot 113 °F)

Accessoires

Bijgeleverde accessoires

 • Vierkante hoes met rits
 • Lederen hoes versterker
 • Passet met diverse sleeves
 • USB-kabel, Micro-B "On The Go"
 • USB-kabel, type A naar Micro-B
 • USB-kabel, Micro-B naar Lightning
 • Kabel 3,5 mm mannetje naar mannatje van 6 in.
 • Kabel 3,5 mm mannetje naar mannetje van 36 in.
 • Stereoadapter 6,3 mm (¼ in.) naar 3,2 mm (⅛ in.)
 • Vliegtuigadapter
 • Geïntegreerde volumeregeling
 • Rubberen veiligheidsbanden versterker

Optionele accessoires

 • USB-kabel, Micro-B naar 30-pens

Certificering

Informatie voor de gebruiker

Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze ook uitstralen en kan, indien niet geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te corrigeren door een of meer van onderstaande maatregelen:

 • Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
 • Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
 • Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.

Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Opmerking: De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypen kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: 49-7262-92 49 0

Fax: 49-7262-92 49 11 4

Email: info@shure.de

Patentverklaring

Amerikaans patentnummer

 • 9.210.497

Android-compatibiliteit

De draagbare luisterversterker is compatibel met Android-apparaten die ondersteuning bieden voor connectiviteit met USB Audio Class 2.0 en Micro-B OTG (On-The-Go). Niet alle Android-apparaten zijn compatibel. Android is een handelsmerk van Google Inc.

"Made for iPod", "Made for iPhone" en "Made for iPad" betekenen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om specifiek te worden aangesloten op respectievelijk een iPod, iPhone of iPad en door de ontwikkelaar gecertificeerd is om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving ervan met veiligheids- en regelgevingsnormen. Denk eraan dat het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad de draadloze prestaties nadelig kunnen beïnvloeden.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch en Retina zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. iPad Air en iPad mini zijn handelsmerken van Apple Inc. Het handelsmerk "iPhone" wordt gebruikt met een licentie van Aiphone K.K.

Mac® en Lightning® zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.