BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 1. LEES deze instructies.
 2. BEWAAR deze instructies.
 3. NEEM alle waarschuwingen in acht.
 4. VOLG alle instructies op.
 5. GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
 6. REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
 7. DICHT GEEN ventilatieopeningen AF. Zorg dat er voldoende afstand wordt gehouden voor adequate ventilatie. Installeer het product volgens de instructies van de fabrikant.
 8. Plaats het apparaat NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals vuur, radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte genereren. Plaats geen vuurbronnen in de buurt van het product.
 9. ZORG ERVOOR dat de beveiliging van de gepolariseerde stekker of randaardestekker intact blijft. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarbij er één breder is dan de andere. Een randaardestekker heeft twee pennen en een extra aardaansluiting. De breedste pen en de aardaansluiting zijn bedoeld om uw veiligheid te garanderen. Als de meegeleverde stekker niet in de contactdoos past, vraag een elektricien dan om de verouderde contactdoos te vervangen.
 10. BESCHERM het netsnoer tegen erop lopen of afknelling, vooral in de buurt van stekkers en uitgangen en op de plaats waar deze het apparaat verlaten.
 11. GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
 12. GEBRUIK het apparaat UITSLUITEND in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerde wagen, standaard, driepoot, beugel of tafel of met een meegeleverde ondersteuning. Wees bij gebruik van een wagen voorzichtig tijdens verplaatsingen van de wagen/apparaat-combinatie om letsel door omkantelen te voorkomen.

 13. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 14. Laat onderhoud altijd UITVOEREN door bevoegd servicepersoneel. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld beschadiging van netsnoer of stekker, vloeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is gevallen.
 15. STEL het apparaat NIET bloot aan druppelend en rondspattend vocht. PLAATS GEEN voorwerpen gevuld met vloeistof, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
 16. De NETSTEKKER of een koppelstuk van het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
 17. Het door het apparaat verspreide geluid mag niet meer zijn dan 70 dB(A).
 18. Apparaten van een KLASSE I-constructie moeten worden aangesloten op een WANDCONTACTDOOS met beschermende aardaansluiting.
 19. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
 20. Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.
 21. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.

WAARSCHUWING: Dit product bevat een chemische stof die in de staat Californië wordt beschouwd als een stof die kankerverwekkend is en aangeboren afwijkingen en vruchtbaarheidsproblemen kan veroorzaken.

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

WAARSCHUWING

 • Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
 • Volg de instructies van de fabrikant op.
 • Gebruik uitsluitend een Shure-lader om oplaadbare Shure-batterijen op te laden.
 • WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Uitsluitend vervangen met hetzelfde type of een gelijkwaardig type.
 • Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met een arts of de plaatselijke eerste hulp.
 • Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
 • Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan oplaadbare Shure-batterijen.
 • Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte batterijpakketten.
 • Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur etc.

WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Alleen gebruiken met AA-batterijen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De mogelijke gevolgen van onjuist gebruik worden aangegeven door een van de twee symbolen —'WAARSCHUWING' en 'VOORZICHTIG'—, afhankelijk van de mate waarin het risico geldt en de zwaarte van de gevolgen.

WAARSCHUWING: Wanneer deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit resulteren in ernstig of fataal letsel als gevolg van onjuist handelen.

VOORZICHTIG: Wanneer deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit resulteren in letsel of schade aan eigendommen als gevolg van onjuist handelen.

VOORZICHTIG

 • Demonteer of wijzig het apparaat nooit. Dit kan defecten tot gevolg hebben.
 • Stel het apparaat niet bloot aan extreme krachten en trek niet aan de kabel. Dit kan defecten tot gevolg hebben.
 • Houd het product droog en stel het niet bloot aan extreme temperaturen en vochtigheid.

WAARSCHUWING

 • Als water of een vreemd voorwerp binnendringt in de binnenzijde van het apparaat, kan dat brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.
 • Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.

Dit apparaat kan geluidsvolumes boven 85 dB SPL produceren. Controleer wat uw maximale toegestane blootstellingsniveau aan continu geluid is volgens de nationale regelgeving.

WAARSCHUWING

HET BELUISTEREN VAN AUDIO OP EEN TE HOOG VOLUME KAN PERMANENTE GEHOORBESCHADIGING VEROORZAKEN. GEBRUIK EEN ZO LAAG MOGELIJK VOLUME. Langdurige blootstelling aan te hoge geluidsniveaus kan gehoorbeschadiging veroorzaken met een permanent gehoorverlies als gevolg. Volg de volgende richtlijnen, opgesteld door de Occupational Safety Health Administration (OSHA), voor de maximale blootstellingstijd aan geluidsdrukniveaus voordat gehoorbeschadiging optreedt.

90 dB SPL

gedurende 8 uur

95 dB SPL

gedurende 4 uur

100 dB SPL

gedurende 2 uur

105 dB SPL

gedurende 1 uur

110 dB SPL

gedurende een halfuur

115 dB SPL

gedurende 15 minuten

120 dB SPL

Voorkom dit volume, anders kan schade optreden

Belangrijke productinformatie

LICENTIE-INFORMATIE

Licenties: Een vergunning om deze apparatuur te gebruiken kan in bepaalde streken nodig zijn. Raadpleeg de autoriteiten in uw land voor mogelijke vereisten. Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated, kunnen uw bevoegdheid om de apparatuur te gebruiken tenietdoen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker een vergunning aan te vragen voor de Shure draadloze microfoon, en het verkrijgen van de vergunning hangt af van de classificatie van de gebruiker en de toepassing, en van de geselecteerde frequentie. In Nederland is in de band 470 tot 790 Mhz geen vergunning nodig. Shure raadt de gebruiker dringend aan contact op te nemen met de desbetreffende telecommunicatie-autoriteit betreffende de juiste vergunning en alvorens frequenties te kiezen en te bestellen.

Informatie voor de gebruiker

Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze ook uitstralen en kan, indien niet geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te corrigeren door een of meer van onderstaande maatregelen:

 • Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
 • Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
 • Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.

Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Opmerking: EMC-conformiteitstesten worden gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere kabeltypen kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de fabrikant, kunnen de bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

Houd u aan de plaatselijke regels voor recycling van batterijen, verpakkingsmateriaal en elektronisch afval.

De antenne(s) moet(en) zodanig worden geplaatst dat er te allen tijde een minimale afstand van 20 cm aanwezig is tussen de radiator (antenne) en alle personen.

La ou les antennes doivent être installées de telle façon qu'une distance de séparation minimum de 20 cm soit maintenue entre le radiateur (antenne) et toute personne à tout moment.

Waarschuwing voor draadloze toepassingen in Australië

Dit apparaat valt onder een licentie voor de ACMA-klasse en dient te voldoen aan alle voorwaarden van die licentie, evenals de werkfrequenties. Dit apparaat zal al vóór 31 december 2014 moeten voldoen als het wordt gebruikt in de frequentieband van 520-820 MHz. WAARSCHUWING: Dit apparaat mag na 31 december 2014 om te voldoen niet meer worden gebruikt in de frequentieband van 694-820 MHz.

Algemene beschrijving

De P3RA-bodypack-ontvanger van Shure wordt gebruikt met P3T-zenders van Shure als onderdeel van het persoonlijke stereomonitorsysteem PSM300®. Het geavanceerd gebruikersmenu met LCD-display biedt meer functionaliteit dan de standaard bodypack-ontvanger PSM300 en de volledig metalen behuizing zorgt voor superieure duurzaamheid. De compatibiliteit met de oplaadbare SB900-batterij van Shure zorgt voor een verbeterde batterijgebruiksduur en een milieuvriendelijke manier om geld te besparen en afval te verminderen.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de PSM300 (meegeleverd met de zender en beschikbaar op shure.com) voor meer informatie over het gebruiken van de P3RA met het PSM300-systeem.

P3RA-bodypack

① Antenne

Ontvangt signalen van de P3T-zender

② RF-indicator

Licht op wanneer de bodypack een signaal van de zender ontvangt

③ Volumeknop/voedingsschakelaar

Draai hieraan om de voeding in/uit te schakelen en het hoofdtelefoonvolume af te regelen

④ Batterij-LED

Geeft de batterijstatus aan

Opmerking: zie de tabel voor batterijgebruiksduur voor specifieke gebruiksduurwaarden

⑤ Hoofdtelefoonuitgang

Gebruik oortelefoons of hoofdtelefoons met een plug van 3,5 mm (1/8-inch)

⑥ Display

Hiermee worden de instellingen en menunavigatie weergegeven

⑦ Navigatieknoppen (▲▼)

Gebruik deze om door het menu te bladeren en instellingen af te regelen

⑧ Knop Exit

Druk hierop om naar het vorige scherm te gaan

⑨ Knop Enter

Druk hierop om een menuscherm te openen of een instelling te bevestigen

⑩ IR-synchronisatievenster

Wordt gebruikt om groeps- en kanaalinstellingen tussen de bodypack en de zender te versturen

⑪ Knop Scan

Druk hierop om een RF-scan uit te voeren

⑫ Batterijcompartiment

Geschikt voor een Shure oplaadbare SB900-batterij of twee AA-batterijen

⑬ Verwijderbare AA-adapter

Verwijder deze bij gebruik van een Shure oplaadbare SB900-batterij

Opmerking: Open de klep om de adapter te verwijderen en schuif de adapter eruit. Druk om de adapter weer aan te brengen deze op zijn plaats vast – er is dan een klikgeluid te horen.

Audio-instellingen

MODUS

STEREO: De audio van kanaal 1 wordt door de linkeroortelefoon weergegeven en de audio van kanaal 2 door de rechteroortelefoon.

MIXMODE: Beide kanalen zijn in de linker- en rechteroortelefoons te horen. De verhouding tussen de mixen is regelbaar.

EQ

Gebruik de twee-bands shelving-equalizer om ofwel de bass- of treble-frequenties tot +6 dB in stappen van 2 dB te versterken.

LOW BOOST: Versterkt frequenties onder 100 Hz

HIGH BOOST: Versterkt frequenties boven 10 kHz

OFF: Geen EQ (vlak)

VLIMIT (Maximaal volume)

Stel een waarde (-3 tot -21 dB, aanpasbaar in stappen van 3 dB) in voor het dempen van het hoogst mogelijke volumeniveau. Bij het draaien aan de volumeknop door het volledige bewegingsbereik wordt nog steeds het volume gewijzigd; de begrenzing verkleint alleen het regelbereik in dB's.

Opmerking: De waarschuwing VLIMIT comprimeert de audio niet.

BAL MX / BAL ST (Balans)

Het gedrag van de balansregeling is afhankelijk van de ingestelde modus op de bodypack:

STEREO: Hiermee wordt de balans links/rechts afgeregeld

MIXMODE: Hiermee wordt de mengverhouding tussen kanaal één en kanaal twee afgeregeld

Hulpfuncties

CONTRAST

Pas het contrast van het displayscherm aan door een instelling tussen laag en hoog te selecteren

LOCK PANEL

Hiermee worden alle bedieningselementen vergrendeld behalve de volumeknop om toevallige wijzigingen aan instellingen te voorkomen

Vergrendeling: Selecteer UTILITIES > LOCK PANEL

Ontgrendeling: Druk op de knop Exit en selecteer OFF (UIT) wanneer het instelscherm voor vergrendeling verschijnt. Druk op Enter om te bevestigen.

BATTERY

Hiermee worden de resterende batterijgebruiksduur (uren:minuten), temperatuur, status, aantal cycli, capaciteit en spanning weergegeven

Opmerking: Is uitsluitend van toepassing op SB900-batterij

RESTORE

Hiermee wordt de bodypack teruggezet op de standaard fabrieksinstellingen.

AUTO OFF

De bodypack wordt automatisch uitgeschakeld na een selecteerbare periode (5, 30 of 60 minuten) wanneer deze zich in de energiebesparende modus bevindt of wanneer de bodypack is ingeschakeld en wordt aangesloten op een lader. Om de bodypack weer in te schakelen, moet u de voedingsschakelaar uitschakelen en weer inschakelen.

Opmerking: SB900-batterijen worden sneller opgeladen wanneer de bodypack is uitgeschakeld

RF-instellingen

Het menu RADIO bevat selecteerbare instellingen voor GROUP en CHANNEL. Deze worden gebruikt om de ontvanger handmatig te synchroniseren met de zender.

De frequentie en band worden ter referentie weergegeven onder de instellingen voor groep en kanaal.

MixMode- en stereomonitoring

De bodypack kan in een van de volgende vermelde modi werken:

Stereo (standaard)

Om de stereomodus te activeren, opent u het menu en selecteert u AUDIO > MODE > STEREO .

In stereomodus wordt de audio van kanaal 1 door de linkeroortelefoon weergegeven en de audio van kanaal 2 door de rechteroortelefoon. Wanneer in stereo wordt geluisterd, is er meer helderheid en een betere scheiding tussen de bronnen op elk kanaal.

Balans afregelen

Selecteer voor het afregelen van de balans links/rechts AUDIO > BAL ST . Gebruik de knoppen ▲▼ om de instelling te wijzigen.

MixMode

Om MixMode te activeren, opent u het menu en selecteert u AUDIO > MODE > MIXMODE .

In MixMode is de mengverhouding tussen twee monitormixen (bijvoorbeeld een instrumentale mix en een zangmix) regelbaar. Het signaal is mono, wat betekent dat elke mix door zowel de linker- als rechteroortelefoon wordt weergegeven.

Mengverhouding van mixen afregelen

Om de mengverhouding tussen kanaal 1 en kanaal 2 af te regelen, opent u het menu en selecteert u AUDIO > BAL MX . Gebruik de pijltjesknoppen (▲▼) voor het maken van de afstellingen.

In dit scenario is er een instrumentale mix op kanaal 1 (links) en een zangmix op kanaal 2 (rechts):

Schuif de balans naar links om meer van kanaal één (instrumenten) te horen.

Schuif de balans naar rechts om meer van kanaal twee (zang) te horen.

Balans- en mixafstellingen vanuit het beginscherm

Voor het maken van snelle aanpassingen aan de stereobalans- of Mixmode-verhouding, gebruikt u de pijltjesknoppen (▲▼) vanaf het beginscherm. Gebruik zo nodig de vergrendelingsfunctie om toevallige wijzigingen te voorkomen.

Shure oplaadbare SB900-batterij

Shure SB900-lithium-ionbatterijen bieden een oplaadoptie voor het voeden van de bodypack. Batterijen worden in één uur snel tot 50% van hun capaciteit opgeladen en bereiken hun volledig lading in drie uur.

Er zijn laders voor één batterij en laders met meerdere compartimenten verkrijgbaar om de Shure-batterijen op te laden.

Voorzichtig: Oplaadbare Shure-batterijen mogen alleen met een Shure-batterijlader worden opgeladen.

Lader met één compartiment

De SBC-100-lader met één compartiment biedt een compacte laadoplossing.

 1. Steek de lader in een netvoedingsbron of USB-poort.
 2. Plaats een batterij in het laadcompartiment.
 3. Controleer de laadstatus-LED's tot het opladen is voltooid.

Laadstatus-LED

Kleur Status
Rood Laden
Groen Laden voltooid
Oranje en knippert Fout: controleer aansluitingen en batterij
Uit Geen batterij in compartiment

Laders met meerdere compartimenten

Shure biedt drie modellen laders met meerdere compartimenten:

 • SBC200-lader met twee compartimenten
 • SBC210-lader met twee compartimenten
 • SBC800-lader met acht compartimenten

SBC200-laders kunnen losse batterijen opladen of batterijen die in bodypacks zijn geplaatst.

 1. Steek de lader in een netvoedingsbron.
 2. Plaats batterijen of bodypacks in het laadcompartiment.
 3. Controleer de laadstatus-LED's tot het opladen is voltooid.

Laadstatus-LED

Kleur Status
Groen Laden voltooid
Groen/rood Laadniveau boven 90%
Rood Laden
Oranje en knippert Fout: controleer aansluitingen en batterij
Uit Geen batterij in compartiment

Belangrijke tips voor de zorg voor en opslag van oplaadbare Shure-batterijen

De juiste zorg voor en opslag van Shure-batterijen leidt tot betrouwbare prestaties en garandeert een lange levensduur.

 • Sla batterijen en bodypacks altijd bij kamertemperatuur op
 • In het ideale geval dienen batterijen te worden opgeladen tot ongeveer 40% capaciteit voor langetermijnopslag
 • Tijdens opslag controleert u de batterijen elke 6 maanden en laadt u deze zo nodig op tot 40% capaciteit

Batterijgebruiksduur

Batterij-indicator Driekleurige batterij-LED Resterend aantal uren bij benadering (u:mm)
Alkaline Shure oplaadbare SB900-batterij
Groen 5:30 tot 4:25 7:00 tot 5:35
Groen 4:25 tot 3:20 5:35 tot 4:10
Groen 3:20 tot 2:10 4:10 tot 2:50
Groen 2:10 tot 1:05 2:50 tot 1:25
Oranje 1:05 tot 0:30 1:25 tot 0:40
Rood < 0:30 < 0:40
Totale batterijgebruiksduur 5:30 7:00

Opmerking: Batterijgebruiksduur met Energizer™ alkaline AA-batterijen onder de volgende omstandigheden:

 • Audio ontvanger ingesteld op EQ = OFF, V LIMIT = OFF
 • Audio-uitgangssterkte bij bodypack: Roze ruis bij 100 dB SPL in het oor met SE112-oortelefoon (impedantie bij 20 Ω)

Energiebesparende modus: Als er gedurende 5 minuten geen oortelefoon is aangesloten, wordt de ontvanger in de energiebesparende modus gezet voor een langere batterijlevensduur. In deze modus knippert de LED langzaam aan en uit en geeft de LED blijvend de kleur weer die overeenkomt met de resterende batterijgebruiksduur.

Productgegevens

Audiofrequentiekarakteristiek

38 Hz–15 kHz

Werkbereik

omgevingsafhankelijk

90 m (300 ft)

Actieve RF-gevoeligheid

bij 20 dB SINAD

2,2  µV

Actieve RF-versterkingsregeling

20 dB

Stelt RF-gevoeligheid af voor een groter dynamisch RF-bereik

Spiegelonderdrukking

>90 dB

Onderdrukking nabuurkanaal

>60 dB

Intermodulatieverzwakking

>50 dB

Blokkering

>60 dB

Audio-uitgangsvermogen

1 kHz bij <1% vervorming, piekvermogen, bij 32 Ω

80 mW (stuurt twee kanalen aan)

Uitgangsimpedantie

<2,5 Ω

Minimale belastingsimpedantie

4 Ω

Hoofdtelefoonuitgang

3,5 mm (1/8") stereo

Low Shelf

2 dB Stapgrootte

Selecteerbaar: -6 tot +6 dB @ 100 Hz

High shelf

2 dB Stapgrootte

Selecteerbaar: -6 tot +6 dB @ 10 kHz

Volumebegrenzer

3 dB Stapgrootte

Selecteerbaar: -3 tot -21  dB

Nettogewicht

196 g(6,6 oz.) (met batterijen)

Afmetingen

99 x 66 x 23 mm H x B x D

Batterijgebruiksduur

continugebruik

AA-batterijen 5,5 uur
SB900 7 uur

Bedrijfstemperatuur

-18°C tot +63°C

Optionales Zubehör und Ersatzteile

Shure oplaadbare lithium-ion batterij

SB900

AA-batterijadapter

65A15224

Dynamische MicroDriver-oortelefoon

SE112

Dynamische MicroDriver-oortelefoon

SE215

High-definition MicroDriver-oortelefoon met afgestemde baspoort

SE315

High-definition oortelefoon met dubbele MicroDrivers

SE425

High-definition oortelefoon met driedubbele MicroDrivers

SE535

High-definition oortelefoon met vierdubbele MicroDrivers

SE846

Voed een SB900-compatibel bodypack met een netvoedingsbron in plaats van batterijenDC Power Insert (Battery Eliminator)

SBC-DC

Set voor montage in een rack

RPW503

Set voor montage in twee racks

RPW504

Certificering

Voldoet aan de essentiële vereisten van de volgende Europese Richtlijnen:

 • Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG

Is conform de relevante vereisten van regelgeving (EG) nr.278/2009 voor externe laagspanningsvoedingen.

Voldoet aan de essentiële vereisten van de volgende Europese Richtlijnen:

 • WEEE-richtlijn 2002/96/EG zoals gewijzigd door 2008/34/EG
 • RoHS-richtlijn 2011/65/EG

  Opmerking: Houd u aan het lokale recyclingschema voor elektronisch afval.

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

Hierbij verklaar ik, Shure Incorporated, dat het radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

Email: info@shure.de

P3RA

Goedgekeurd volgens de bepaling over conformiteitsverklaring (DoC) van FCC Deel 15.

Voldoet aan vereisten van RSS-GEN.

Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licentievrijstelling van Industry Canada. Voldoet aan de eisen van de Europese richtlijnen: R&TTE richtlijn 99/5/EG, WEEE richtlijn 2002/96/EG aangevuld met 2008/34/EG, RoHS richtlijn 2002/95/EG aangevuld met 2008/35/EG. Volg de locale regelgeving voor het ontzorgen van elektronisch afval. Voldoet aan de eisen van de volgende standaardiseringen EN 300 328, EN300 422 deel 1 en deel 2, EN 301 489 deel 1 en deel 9, EN 60065. Gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kan hebben.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.