BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 1. LEES deze instructies.
 2. BEWAAR deze instructies.
 3. NEEM alle waarschuwingen in acht.
 4. VOLG alle instructies op.
 5. GEBRUIK dit apparaat NIET in de buurt van water.
 6. REINIG UITSLUITEND met een droge doek.
 7. DICHT GEEN ventilatieopeningen AF. Zorg dat er voldoende afstand wordt gehouden voor adequate ventilatie. Installeer het product volgens de instructies van de fabrikant.
 8. Plaats het apparaat NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals vuur, radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte genereren. Plaats geen vuurbronnen in de buurt van het product.
 9. ZORG ERVOOR dat de beveiliging van de gepolariseerde stekker of randaardestekker intact blijft. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarbij er één breder is dan de andere. Een randaardestekker heeft twee pennen en een extra aardaansluiting. De breedste pen en de aardaansluiting zijn bedoeld om uw veiligheid te garanderen. Als de meegeleverde stekker niet in de contactdoos past, vraag een elektricien dan om de verouderde contactdoos te vervangen.
 10. BESCHERM het netsnoer tegen erop lopen of afknelling, vooral in de buurt van stekkers en uitgangen en op de plaats waar deze het apparaat verlaten.
 11. GEBRUIK UITSLUITEND door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
 12. GEBRUIK het apparaat UITSLUITEND in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerde wagen, standaard, driepoot, beugel of tafel of met een meegeleverde ondersteuning. Wees bij gebruik van een wagen voorzichtig tijdens verplaatsingen van de wagen/apparaat-combinatie om letsel door omkantelen te voorkomen.

  A cart with a receiver on top tipping over onto a person. There is a circle around the image with a line through it.

 13. HAAL de stekker van dit apparaat uit de contactdoos tijdens onweer/bliksem of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
 14. Laat onderhoud altijd UITVOEREN door bevoegd servicepersoneel. Onderhoud moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld beschadiging van netsnoer of stekker, vloeistof of voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet naar behoren werkt of is gevallen.
 15. STEL het apparaat NIET bloot aan druppelend en rondspattend vocht. PLAATS GEEN voorwerpen gevuld met vloeistof, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
 16. De NETSTEKKER of een koppelstuk van het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
 17. Het door het apparaat verspreide geluid mag niet meer zijn dan 70 dB(A).
 18. Apparaten van een KLASSE I-constructie moeten worden aangesloten op een WANDCONTACTDOOS met beschermende aardaansluiting.
 19. Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
 20. Probeer dit product niet te wijzigen. Wanneer dit wel gebeurt, kan lichamelijk letsel optreden en/of het product defect raken.
 21. Gebruik dit product binnen de gespecificeerde bedrijfstemperaturen.
Dit symbool geeft aan dat in deze eenheid een gevaarlijk spanning aanwezig is met het risico op een elektrische schok.
Dit symbool geeft aan dat in de documentatie bij deze eenheid belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen.

WAARSCHUWING: De voltages in deze apparatuur zijn levensgevaarlijk. Bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren. Laat onderhoud altijd uitvoeren door bevoegd servicepersoneel. De veiligheidscertificeringen zijn niet meer geldig indien de fabrieksinstelling van de werkspanning wordt gewijzigd.

Voorzichtig: transporteer de laders niet met ingevoerde batterijen.

Waarschuwing: laad de batterijen niet op in afgesloten ruimten met onvoldoende ventilatie.

Belangrijke productinformatie

WAARSCHUWING

 • Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
 • Volg de instructies van de fabrikant op.
 • Gebruik uitsluitend een Shure-lader om oplaadbare Shure-batterijen op te laden.
 • WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Uitsluitend vervangen met hetzelfde type of een gelijkwaardig type.
 • Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met een arts of de plaatselijke eerste hulp.
 • Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
 • Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan oplaadbare Shure-batterijen.
 • Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte batterijpakketten.
 • Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur etc.
 • Dompel de batterij niet onder in vloeistof zoals water, drank of andere vloeistoffen.
 • Bevestig of plaats de batterij niet met omgekeerde polariteit.
 • Houd uit de buurt van kleine kinderen.
 • Gebruik geen afwijkende batterijen.
 • Verpak de batterij veilig voor het transport.

Opmerking:

 • Dit apparaat is bedoeld om in professionele audiotoepassingen te worden gebruikt.
 • EMC-conformiteit wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere kabeltypen kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.
 • Gebruik deze batterijlader uitsluitend met de laadmodules en batterijpakketten van Shure waarvoor hij is bedoeld. Gebruik met andere dan de opgegeven modules en batterijpakketten kan het risico van brand of explosie vergroten.
 • Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated, kunnen uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

Lader SBC800

De cradle-lader SBC800 kan acht SB900-batterijen bevatten en past in een lade voor rackmontage. Hij kan op iedere geschikte plaats met voldoende ruimte en ventilatie worden gebruikt.

Kenmerken

 • Laadt maximaal acht SB900-batterijen op
 • Kabelgeleiding voor beter kabelbeheer
 • LED-pictogrammen voor batterijstatus

Inbegrepen componenten

 • Lader SBC800
 • Voeding PS60E

SB900-batterijen niet inbegrepen.

Voeding

 1. Sluit de DC-voedingskabel aan op de connector aan de onderkant van de lader. Draai de borgmoer met de hand aan voor een goede aansluiting.
 2. Leid de kabel door de gewenste goot en druk hem erin om hem vast te zetten.
 3. Verbind de voedingskabel aan op de voedingsunit.

WAARSCHUWING:

 • Gebruik geen tang of ander gereedschap om de borgmoer aan te draaien. De DC-kabel moet zijn aangesloten voordat de lader wordt gemonteerd.
 • Sluit de voeding pas aan op het stopcontact als de DC-verbinding en de lader zijn aangebracht.
 • Nadat de lader is vastgezet, sluit u de voedingskabel aan op een goed geaard stopcontact.

De SBC800 heeft geen aan/uit-schakelaar. Wanneer de lader op het stopcontact is aangesloten, is hij gebruiksklaar. De LED's gaan branden nadat de batterijen zijn geplaatst.

Laden

Om de batterijen te laden, plaatst u ze in de laadcompartimenten met de kant met de groef omlaag. De LED's gaan branden om de batterijstatus aan te geven.

Laadstatus-LED's

Beschrijving LED Kleur Staat
Gebruiksklaar
Groen Geladen (99-100%)
Groen en rood Laden (90-99%)
Laden
Rood Laden (0 - 90%)
Waarschuwing
Geel Batterij kan niet worden geladen*

* Batterij is mogelijk te warm of te koud om een lading op te nemen.

Opmerking: Sla de batterijen op in de lader of in een geschikte houder. Om kortsluiting tussen de polen te voorkomen, mogen de batterijen NIET in een doos of zak met metalen voorwerpen zoals spijkers, schroeven of sleutels worden geplaatst.

Productgegevens

Laadstroom

750 mA

Laadtijd

50%=1 uur; 100%=3 uur

Externe voeding

PS60

Voedingsvereisten

15 V DC, 3,33 Amax.

Afmetingen

40 mm x 189.5 mm x 181 mm (1,6 in. x 7.1,4 in. x 7,1in.), H x B x D

Gewicht

540 g( 19 oz.)

Certificering

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

De CE-conformiteitsverklaring kan worden verkregen via: www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Global Compliance

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

E-mail: info@shure.de

www.shure.com