Koppelen met Bluetooth

 1. Schakel de hoofdtelefoon uit. Houd de middelste knop op de afstandsbediening van de hoofdtelefoon ingedrukt totdat het ledlampje blauw en rood knippert.
 2. Selecteer ‘Shure BT2’ op uw audiobron.
 3. Het ledlampje wordt blauw als de koppeling is geslaagd.

NB: Herhaal het proces vanaf het begin als het koppelen de eerste keer mislukt.

Raadpleeg http://www.shure.com/earphones voor andere koppelingsmethoden.

Het beste geluid begint met een goede pasvorm

 • Selecteer de sleeve die comfortabel zit (zoals bij oordoppen).
 • Leid de kabel achter het oor door om ervoor te zorgen dat de oortelefoon niet uit uw oor valt.

Om te zorgen dat hij uitstekend blijft klinken ...

 • dient u de oortelefoon regelmatig te reinigen en vervuiling en ophopingen te verwijderen.
 • Neem contact op met de afdeling voor service en reparaties van Shure om beschadigde producten te vervangen. Ontkoppel de defecte hoofdtelefoon en stuur deze terug om hem eenvoudig te laten vervangen.

Sleeves vervangen

 • Trek en draai er voorzichtig aan om ze te verwijderen.
 • Schuif de nieuwe sleeve er zo op dat deze de krans en het oorstuk volledig bedekt.

Ga naar http://www.shure.com/earphones voor vervangingsonderdelen en belangrijke reinigings- en onderhoudsinstructies.

De afstandsbediening gebruiken

De middelste knop

Inschakelen Indrukken en vasthouden
Uitschakelen Indrukken en vasthouden, 5 seconden
Koppelen via Bluetooth Schakel de hoofdtelefoon uit. Houd de knop 7 seconden ingedrukt.
Afspelen/pauzeren Eenmaal klikken
Oproep beantwoorden/beëindigen Eenmaal klikken
Een oproep weigeren Indrukken en vasthouden, 3 seconden
Stemassistent activeren Telefoon aan, indrukken en vasthouden, 3 seconden
Terugzetten naar fabrieksinstellingen Schakel de hoofdtelefoon uit en sluit deze aan op een oplader. Houd de knop 15 seconden ingedrukt. Zorg dat de vorige koppelingsmodus actief is totdat de hoofdtelefoon weer uitschakelt.

Knoppen omhoog/omlaag

Volume omhoog/omlaag Klik op + of -
Volgende nummer Houd + 3 seconden ingedrukt
Vorige nummer Houd - 3 seconden ingedrukt
Batterijstatus controleren Houd + en - tegelijk 3 seconden ingedrukt

Uw telefoon is mogelijk niet compatibel met bepaalde functies. Kijk voor meer informatie op http://www.shure.com/earphones.

De oortelefoon opladen

Rood ledlampje geeft lage accuspanning aan.

 1. Sluit de hoofdtelefoons met behulp van de meegeleverde USB-kabel aan op een oplader.
 2. Het ledlampje brandt rood tijdens het opladen.
 3. Het ledlampje gaat uit als het opladen is voltooid.

Waarschuwing: controleer voordat u het product oplaadt of het op kamertemperatuur is, tussen 10 en 45 °C (50 tot 113 °F).

NB: Gebruik dit product uitsluitend met een door de verkoper goedgekeurde voeding die aan de lokale wettelijke vereisten voldoet (bijv. UL, CSA, VDE, CCC, INMETRO).

Productgegevens

Antenna Information:

 • Type = Chip
 • Gain = +1.6 dBi

Bluetooth 5:

 • Operating frequency = 2402MHz-2480MHz
 • Modulation scheme = FHSS
 • RF power = +7.45dBm (E.I.R.P.) (for EU)

Supported Codecs:

 • aptX™
 • aptX HD
 • aptX Low Latency
 • SBC
 • AAC

Veiligheidsinformatie

Ga naar http://www.shure.com/earphones voor de laatste informatie over regelgeving en naleving.

WAARSCHUWING

 • Volg de instructies van de fabrikant op.
 • De accu van dit product kan exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C (140 °F) verwarmen of verbranden.
 • Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de milieu-aspecten van het afvoeren van de accu.
 • Het product mag niet worden blootgesteld aan hittebronnen, zoals direct zonlicht, vuur, enzovoort.
 • Breng GEEN ongeautoriseerde wijzigingen aan het product aan.

Opmerking: Vervanging van de batterij mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd onderhoudspersoneel van Shure.

VOORZICHTIG: volg de toepasselijke wetgevingen betreffende het gebruik van de mobiele telefoon en de hoofdtelefoon tijdens het rijden.

Dit product bevat magnetisch materiaal. Vraag uw huisarts of dit de werking van uw medische implantaat beïnvloed.

High sound pressure

Hearing damage risk

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Informatie voor de gebruiker

Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze ook uitstralen en kan, indien niet geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te corrigeren door een of meer van onderstaande maatregelen:

 • Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
 • Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
 • Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: 1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en 2) dit apparaat moet alle storing die het ontvangt accepteren, waaronder storing die kan leiden tot ongewenste werking.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van IC RSS-102 voor blootstelling aan straling in een ongecontroleerde omgeving.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor compliance, kunnen de bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licentievrijstelling van Industry Canada. Voldoet aan de eisen van de Europese richtlijnen: R&TTE richtlijn 99/5/EG, WEEE richtlijn 2002/96/EG aangevuld met 2008/34/EG, RoHS richtlijn 2002/95/EG aangevuld met 2008/35/EG. Volg de locale regelgeving voor het ontzorgen van elektronisch afval. Voldoet aan de eisen van de volgende standaardiseringen EN 300 328, EN300 422 deel 1 en deel 2, EN 301 489 deel 1 en deel 9, EN 60065. Gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kan hebben. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Opmerking: De test wordt gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypen. Bij gebruik van andere dan afgeschermde kabeltypen kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

Este equipo ha sido diseñado para operar con las antenas que enseguida se enlistan y para una ganancia máxima de antena de [+1.6] dBi. El uso con este equipo de antenas no incluidas en esta lista o que tengan una ganancia mayor que [+1.6] dBi quedan prohibidas. La impedancia requerida de la antena es de [50] ohms.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

 • 电池(电池包或组合电池)不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
 • 根据当地法规处理废弃电池。
 1. 經審驗合格之射頻電信終端設備,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
 2. 射頻電信終端設備之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。所謂合法通信,係指依電信法規定作業之無線電信。
 3. 輸入、製造射頻電信終端設備之公司、商號或其使用者違反本辦法規定,擅自使用或變更無線電頻率、電功率者,除依電信法規定處罰外,國家通訊傳播委員會並得撤銷其審驗合格證明。
 4. 減少電磁波影響,請妥適使用

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定:

 1. 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
 2. 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

運用に際しての注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

 1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマ  チュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
 2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、 速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混 信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談して下さい。
 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、保証書に記載の販売代 理店または購入店へお問い合わせください。代理店および販売店情報は Shure 日本語ウェブサイト http://www.shure.co.jp でもご覧いただけます。

現品表示記号について

現品表示記号は、以下のことを表しています。 この無線機器は 2.4GHz 帯の電波を使用し、変調方式は「FH-SS」方式、想定与干渉距離は 10m です。 2,400MHz~2,483.5MHz の全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

Japanese Radio Law and Japanese Telecommunications Business Law Compliance. This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law (電波法) and the Japanese Telecommunications Business Law (電気通信事業法). This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - http://www.anatel.gov.br

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shure Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Paraguay Distributor: Microsystems S.R.L., Senador Long 664 c/Dr. Lilio, Asunción, Paraguay

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

Qualcomm®aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

Certificering

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle toepasselijke Europese richtlijnen en komt in aanmerking voor CE-markering.

Hierbij verklaar ik, Shure Incorporated, dat het radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.shure.com/europe/compliance

Erkende Europese vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Hoofdkantoren in Europa, Midden-Oosten en Afrika

Afdeling: EMEA-goedkeuring

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

Email: info@shure.de