Draadloos MXW-systeem

① Draadloze microfoons

② Systeemprocessor en draadloze transceiver

③ Koppelings- en oplaadstation

④ Analoog uitvoerapparaat met gigabit-netwerkschakelaar

⑤ Afgeschermde Cat5e-kabels (niet inbegrepen)

Het systeem aansluiten

Connecting the MXWANI to a laptop, MXWAPT, and a charging bay with CAT5e cables.

De apparaten inschakelen

Laad de microfoons op

Opmerking: De MXWNCS2 werkt niet met een zwanenhalsmicrofoons.

Download the Shure Microflex Wireless Application

OS requirements: Windows 10, 64-bit edition; MacOS 10.13 or higher. Hardware requirements: 8 GB of available RAM, 2 GB of available disk space,i5 Dual-core processor or later

To discover and access devices on the network, download the Shure Microflex Wirelsss Application from https://www.shure.com/software.

Apparaten op het netwerk bekijken

Microflex Wireless geeft MXW-apparaten weer die in een netwerk met de computer zijn verbonden.

Nieuwe apparaten initialiseren

Nieuwe netwerkapparaten moeten worden geïnitialiseerd met een wachtwoordzin. Dezelfde wachtwoordzin wordt aan elk nieuw apparaat toegewezen tijdens de initialisatie en is nodig om toegang te krijgen tot die apparaten.

Dubbelklik op een geïnitialiseerd apparaat om dit te openen.

Selecteer apparaten voor de groep

Het aantal groepskanalen wordt bepaald door het toegangspunt (APT)-model: 2, 4 of 8 kanalen.

Microfoons koppelen aan de groep

Verwijder de microfoons

De leds van de microfoon stoppen met knipperen wanneer deze klaar is voor gebruik.

Test de audio

MXW Help-links

Klik op de volgende links voor informatie over de configuratie en het gebruik van Microflex® Wireless:

Veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING

HET BELUISTEREN VAN AUDIO OP EEN TE HOOG VOLUME KAN PERMANENTE GEHOORBESCHADIGING VEROORZAKEN. GEBRUIK EEN ZO LAAG MOGELIJK VOLUME. Langdurige blootstelling aan te hoge geluidsniveaus kan gehoorbeschadiging veroorzaken met een permanent gehoorverlies als gevolg. Volg de volgende richtlijnen, opgesteld door de Occupational Safety Health Administration (OSHA), voor de maximale blootstellingstijd aan geluidsdrukniveaus voordat gehoorbeschadiging optreedt.

90 dB SPL

gedurende 8 uur

95 dB SPL

gedurende 4 uur

100 dB SPL

gedurende 2 uur

105 dB SPL

gedurende 1 uur

110 dB SPL

gedurende een halfuur

115 dB SPL

gedurende 15 minuten

120 dB SPL

Voorkom dit volume, anders kan schade optreden

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De mogelijke gevolgen van onjuist gebruik worden aangegeven door een van de twee symbolen —'WAARSCHUWING' en 'VOORZICHTIG'—, afhankelijk van de mate waarin het risico geldt en de zwaarte van de gevolgen.

WAARSCHUWING: Wanneer deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit resulteren in ernstig of fataal letsel als gevolg van onjuist handelen.
VOORZICHTIG: Wanneer deze waarschuwingen worden genegeerd, kan dit resulteren in letsel of schade aan eigendommen als gevolg van onjuist handelen.

WAARSCHUWING

 • Batterijpakketten kunnen exploderen of giftige stoffen afgeven. Gevaar voor brand of verbranding. Niet openen, indeuken, wijzigen, demonteren, tot boven 60 °C verwarmen of verbranden.
 • Volg de instructies van de fabrikant op.
 • Gebruik uitsluitend een Shure-lader om oplaadbare Shure-batterijen op te laden.
 • WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Uitsluitend vervangen met hetzelfde type of een gelijkwaardig type.
 • Stop nooit een batterij in uw mond. Neem bij doorslikken contact op met een arts of de plaatselijke eerste hulp.
 • Niet kortsluiten; dit kan brandwonden of brand opleveren.
 • Geen batterijpakketten opladen of gebruiken met andere dan oplaadbare Shure-batterijen.
 • Voer batterijpakketten op juiste wijze af. Raadpleeg de plaatselijke verkoper voor de juiste afvoermethode voor gebruikte batterijpakketten.
 • Batterijen (batterijpakketten of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan grote hitte, zoals direct zonlicht, vuur etc.
 • Dompel de batterij niet onder in vloeistof zoals water, drank of andere vloeistoffen.
 • Bevestig of plaats de batterij niet met omgekeerde polariteit.
 • Houd uit de buurt van kleine kinderen.
 • Gebruik geen afwijkende batterijen.
 • Verpak de batterij veilig voor het transport.

WAARSCHUWING: Explosiegevaar indien batterij door verkeerd exemplaar wordt vervangen. Alleen gebruiken met AA-batterijen.

Opmerking: Gebruik dit apparaat alleen met de bijgeleverde voeding of een door Shure goedgekeurd equivalent.

Bodypack-zenders met microfoon

Deze zenders zijn getest en voldoen aan de internationale blootstellingslimieten voor straling die voor een ongecontroleerde omgeving zijn vastgesteld. Deze apparatuur staat bij normale gebruiksomstandigheden in rechtstreeks contact met het lichaam van de gebruiker. Deze zenders mogen niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met andere antennes of zenders.

Handheld zenders met microfoon
Tabletop zenders met grensvlakmicrofoon
Tabletop zenders met zwanenhalsmicrofoon
Draadloze zenders voor access points

Deze mobiele zenders zijn bedoeld voor gebruik op een afstand van meer dan 20 centimeter van het lichaam. Deze mobiele zenders zijn vrijgesteld van de testvereisten van internationale normen voor blootstelling aan straling vanwege de afstand tot het lichaam van de gebruiker in de daarvoor bestemde draagkoffer en vanwege de lage uitvoer. Deze mobiele zenders worden ten minste 20 cm van personen geplaatst of geïnstalleerd en mogen niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met andere antennes of zenders.

Belangrijke productinformatie

Het apparaat is bedoeld om in professionele audiotoepassingen te worden gebruikt.

EMC-conformiteitstesten zijn gebaseerd op het gebruik van meegeleverde en aanbevolen kabeltypes. Bij gebruik van andere kabeltypes kunnen de EMC-prestaties worden aangetast.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated kunnen uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

Houd u aan de plaatselijke regels voor recycling van batterijen, verpakkingsmateriaal en elektronisch afval.

Opmerking: Dit apparaat is niet bedoeld voor directe aansluiting op een openbaar internetnetwerk.

Informatie voor de gebruiker

Deze apparatuur is getest en goed bevonden volgens de limieten van een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet volgens de instructiehandleiding van de fabrikant wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze storing veroorzaken met radio- en televisieontvangst.

Kennisgeving: De Industry Canada-regelgeving vereist dat wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door Shure Incorporated uw bevoegdheid om het apparaat te gebruiken teniet kunnen doen.

Deze limieten zijn bedoeld als aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie bij plaatsing in woonwijken. Deze apparatuur genereert en gebruikt hoogfrequente energie, kan deze ook uitstralen en kan, indien niet geplaatst en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in specifieke installaties geen storingen kunnen optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit- en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om de storing te corrigeren door een of meer van onderstaande maatregelen:

 • Richt de ontvangstantenne opnieuw of plaats deze ergens anders.
 • Vergroot de scheidingsafstand tussen het apparaat en de ontvanger.
 • Sluit het apparaat aan op een contactdoos van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Vraag de dealer of een ervaren radio/TV-monteur om hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
 2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
 1. 經審驗合格之射頻電信終端設備,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
 2. 射頻電信終端設備之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。所謂合法通信,係指依電信法規定作業之無線電信。
 3. 輸入、製造射頻電信終端設備之公司、商號或其使用者違反本辦法規定,擅自使用或變更無線電頻率、電功率者,除依電信法規定處罰外,國家通訊傳播委員會並得撤銷其審驗合格證明。
 4. 減少電磁波影響,請妥適使用

Certificering

Dit apparaat voldoet aan FCC-deel 15.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

 1. This device may not cause interference.
 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Naleving van de Japanse radiowetgeving en de Japanse bedrijfswet inzake telecommunicatie. Dit apparaat voldoet aan de Japanse radiowetgeving (電波法) en de Japanse bedrijfswet inzake telecommunicatie (電気通信事業法). Dit apparaat mag niet worden gewijzigd (anders komt het toegekende nummer te vervallen).

Is conform aan elektrische veiligheidseisen gebaseerd op IEC 60065.

Voldoet aan de essentiële vereisten van de volgende Europese Richtlijnen:

 • WEEE-richtlijn 2012/19/EU zoals gewijzigd door 2008/34/EG
 • RoHS-richtlijn EU 2015/863

  Opmerking: houd u aan de plaatselijke richtlijnen voor recycling van elektronisch afval

CE-certificering:

Shure Incorporated verklaart hierbij dat voor dit product met CE-markering is vastgesteld dat deze voldoet aan de vereisten van de Europese Unie. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende website: https://www.shure.com/en-EU/support/declarations-of-conformity.

Erkende Europese importeur/vertegenwoordiger:

Shure Europe GmbH

Afdeling: Wereldwijde conformiteit

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Eppingen, Duitsland

Telefoon: +49-7262-92 49 0

Fax: +49-7262-92 49 11 4

E-mail: EMEAsupport@shure.de

Geautoriseerd volgens de verificatiebepaling van FCC, deel 15b.

Compliantielabel Industry Canada ICES-003: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Opmerking: raadpleeg het label aan de onderzijde van de behuizing van de lader voor de FCC-markering, de CE-markering, de RCM-markering en de elektrische specificaties.

Gecertificeerd onder FCC-deel 15.

FCC: DD4MXW1, DD4MXW2, DD4MXW6, DD4MXW8, DD4MXWAPT4, DD4MXWAPT8.

Voldoet aan de van toepassing zijnde vereisten voor RSS-213.

IC: 616A-MXW1, 616A-MXW2, 616A-MXW6, 616A-MXW8, 616A-MXWAPT4, 616A-MXWAPT8.

Handelsmerken

Audinate®, het Audinate-logo en Dante® zijn handelsmerken van Audinate Pty Ltd.